ATTENTION!!! TARIRA!! MASHOKO AKATAURWA AWEMASIMBA OSE YAH!

MASHOKO AKATAURWA AWEMASIMBA OSE YAH!!!

GOLD YAHDAIM MISSION STATEMENT

MATMBO YAHDAIM MISSION STATEMENT

Zita raYah 1

 

GOLD YAHDAIM MISSION STATEMENT

Yahs Zita

3. Gomo Rinopisa Moto

 

 

GOLD YAHDAIM MISSION STATEMENT

MAMBO WEMASIMBA OSE WECHISIKUKASI CHISINGAGUMI!

638 1234

yah

https://www.WakeUpYahdaim.com

17 SW yakayerwa

Rumbidzai Yah!!!

THE ALMIGHTY KING OF THE ENDLESS UNIVERSE!!!

8 SG yakayerwa

YeremYah
Chitsauko 30:23-24

Tarirai!!! 

Chamupupuri chaYah chinobuda nehasha!!!

Yambiro 1

Spartanburg Church Tornado Kukuvadza

 

Chamupupuri chinopfuurira, nokurwadziwa pamisoro yavakaipa.

Mississippi Tornado 2

                "NDICHAPARADZA ZVAKO ..." "NZVIMBO DZEKUKURU !!!"

GOLD YAHDAIM MISSION STATEMENT

Tabhenakeri yeVhangeri2

Texas Church

Egypt Church Moto 3

 

GOLD YAHDAIM MISSION STATEMENT

Century Old Church 1

Victory Church Moto

Chechi yeOklahoma Yakaparadzwa 3

Delaware Church Moto 2

Chechi muChester

Yakaparadzwa Chechi 1

Manhattan Church 3

San Gabrel Mission 2

Baptist Church 2

Chechi yeGatumba yakafashukira

“I WILL MAKE YOUR CITIES WASTE AND BRING YOUR SANTUARIES UNTO..” “DECOLATION!!!”

GOLD YAHDAIM MISSION STATEMENT

3. Gomo Rinopisa Moto

Emergency! NJODZI DZASIKWA!!! kubva May 27 – June 6, 2023 2023 сlimate changeе! Mafashamo

Columbia 3 Men Union

3. Gomo Rinopisa Moto

Sirens are wailing, people are running! Tsunami threat after the earthquake in Colombia!!! Dai 25, 2023

????3 Million People at Risk Due to The Volcano!???? Floods Hit Bengaluru! /Njodzi Dziripo May 20-22, 2023

 

Spain iri muFlames!!! 4 Maguta Abviswa!Texas Yakarohwa Nechimvuramabwe Chikuru! /Njodzi Dziripo May 17-19, 2023

????East Africa iri Kunyura!!! siyana-siyana Vakatambudzwa!????Fuego Volcano Major Kuputika /Njodzi Dziripo May 3-5, 2023

Chidhori 3

Iye zvino muBrazil! Dzimba nemotokari dzakaputsika shure kwechimvuramabwe uye dutu muRio Grande do Sul 

Inouraya Tornado! 'Vakaparadza Zvinhu Zvose' MuRolling Fork, MS           

               "NDICHAPARADZA ZAKO ..." "NZVIMBO DZEKUPEDZA !!!

3. Gomo Rinopisa Moto

Greek Island Fire

Kupisa Kuvaka Church Moto

Kusvirwa Guta

Antiyokiya Chechi yeBaptist

INFERNO!!! Huru 8-alarm moto ZVINOPARADZA Chechi! | Chopper vhidhiyo 

Delaware Church Moto 2

Coshocton Church Moto 2

Victory Church Moto

Chechi yeHarriet Tubman 2

mafashamo

Chidhori 3

“I WILL MAKE YOUR CITIES WASTE AND BRING YOUR SABTUARIES UNTO..” “DESOLATION!!!”

3. Gomo Rinopisa Moto

 Vanhu vari kumhanya! Kurwadza Kwenyika! Dutu rine simba rinopisa muRio Grande do Sul, Bhuraziri!!! 

GOLD YAHDAIM MISSION STATEMENT

Kunamata Zvidhori Kwakaipa

Kunamata zvidhori

3. Gomo Rinopisa Moto

Statue

Guta riri kunyura! Kuchimbidza kubviswa kwevanhu mushure memvura zhinji muRecife, Bhuraziri Dai 3, 2023

Rwizi rwakaputika mahombekombe!!! ndokunyudza migwagwa pasi pemvura! Mafashamo mukati Sao Paulo, Brazil!!!           

Brazil Kwaziwai

Kutsamwa kukuru kwaJehovha hakungadzoki, kusvikira azviita; uye kusvikira aita zvinangwa zveMwoyo Wake:

Pamazuva okupedzisira uchazvifunga;

Kudengenyeka kukuru kweNyika kwakawedzera

Huge California Wildfires

California Sink makomba

Nahum
Chitsauko 1:2

Jehovha ane godo, Jehovha anotsiva; uye akatsamwa; Jehovha achatsiva vadzivisi vake, anochengetera vavengi vake hasha dzake;

3. Gomo Rinopisa Moto

Chitendero muVenezuela

Zvinonyangadza!

Venezuela yakawedzera

Dzimba dzinopfuura 14,000 XNUMX dziri kukanganiswa nokukoromoka kwevhu nemafashamo! in Anzoategui, Venezuela!!!

Isaya 20 yakayerwa

St Sava Church New York Yakaparadzwa ne3Fire 1024x477 1 e1671147548596

MUPOROFITA ​​TB JOSHUA GUVA ANOBATA MOTO!!!

Imwe Chetatu Mbiri Yetatu
GOLD YAHDAIM MISSION STATEMENT

IsaYah
Chitsauko 42:5-8

Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, akasika denga rose, nokuritatamura; Iye anotatamura pasi nezvinobvamo.

Iye, unopa vanhu vari pamusoro paro mweya, Nomweya kune vanofamba mariri.

638 1234

 “Ini Yah!!!

“Ndakakudana nokururama, ndichabata ruoko rwako, nokukuchengeta, nokukuita sungano yavanhu. kune…”

“Chiedza che “Marudzi!!!”

“Kuvhura Mapofu Maziso, kubudisa vasungwa kubva mutorongo, nevageremo rima kunze kwe Imba Yejeri!”

Kuora kwepasi

“Ndini Yah!!!”

“Ndiro Zita Rangu!”

“Uye Kukudzwa Kwangu Handizopi Mumwe, Kana Kurumbidzwa Kwangu Kumifananidzo Yakavezwa!!!”

Matambudziko eEgipita

Enoki 99 akayera

Columbia Baptist Church 1 yakakura

Columbia Baptist Church 6 yakakura

Maraki
Chitsauko 1:4-5

Edhomu akati…”

“Tiri varombo, asi tichadzoka tovaka .. “nzvimbo dzakaparadzwa!”

Ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo…”

Ivo vachavaka, asi ndichakanda pasi; ivo vachavatumidza, Muganhu wezvakaipa, uye, vanhu vandakatsamwira ini Jehovha nokusingaperi.

Columbia Baptist Church 3 yakakura

"Uye meso ako achaona, uye iwe uchati ..."

Columbia Baptist Church 5 yakakura

“Jehovha achakudzwa kubva pamuganhu waYahdaim!!!”

9 SH yakayerwa

Revhitiko
Chitsauko 26:30-32

Ndizvo Zvataura Yah Wemasimbaose!!!

“Uye ndicha “Paradzai nzvimbo dzenyu dzakakwirira,” uye DAI MIFANANIDZO YAKO, mugokanda zvitunha zvenyu pamusoro pezvitunha zve “ZVIDODA ZVAKO!!!”

“Uye mweya wangu uchakusemai!!!”

"Uye ndichaita “Maguta ako marara,” uye uuye nedzako “NZVIMBO TSVENE KUTI…” KUPARADZWA,” Handizonhuwidzi munhuwi wezvinozipa zvenyu.

Greek Island Fire

“Uye ndichauyisa “NYIKA IVA Dongo!!!” vavengi venyu vachagaramo vachashamiswa nazvo.

3. Gomo Rinopisa Moto

Wildfires

Greater Faith United Missionary Baptist Church Ungano yeColumbia inoungana pashure moto wechechi!

Nhoroondo Mary Queen weNgirozi Catholic Church muFort Scott Rarohwa nemheni! kuparadzwa nemoto!

Fort Scott Church 6 yakayerwa

Revhitiko 26: 31

Ndizvo Zvakataura Yah Wemasimbaose muHasha Dzinotyisa uye Hasha Huru !!!

"Uye ini Wzvakaipa Ma Yyedu Cities Wzvakanaka!!!”

"And Bmhete Yyedu Smaturakiti Ukwete.." "Dkusurukirwa !!! ”…

"And ini Wzvakaipa Not Skunhuwa the Skubva…”        "Yyedu "Sweet Omisha!”

????Major Blizzard Freezes Russia!!! Destructive Tornado in Virginia! / Disasters!

GOLD YAHDAIM MISSION STATEMENT

Vangani Vamwari Variko muIndia?

ChiHindu chine vanamwari navamwarikadzi vane mamiriyoni 330.

3. Gomo Rinopisa Moto

India mheni

10 Dzakakura Njodzi Dzakasikwa Dzakarova India !!! – Makumi eIndia

Jesu Kristu / Tamuzi / Lucifer / Serapis Christus/ Chifananidzo Chifananidzo Chakaipa Chinonyangadza!

1 1

Chitendero muBrazil

Abormination!!!

Brazil Kwaziwai

Papa nyoka2

Nyoka2

Vatican Serpent Hall

3. Gomo Rinopisa Moto

melany rochester jeaIaS7HgVU unsplash

Gehena HOLE muJerusarema Tsvene Kukoromoka muguta guru reIsrael. Sinkhole muJerusarema!!!

Israeri Yapera! Mafashamo anouraya nekuda kwemvura zhinji! Israel inofashama 2022 mitsva mitsva

GOLD YAHDAIM MISSION STATEMENT

   ZephanYah
Chitsauko 1:2-3

Akadaro Yah! Wemasimbaose Musiki weDenga neNyika!

“Ndichapedza Zviro Zvose Kubva…”

“Kubva Panyika!!!

 

Georgia Guide Stones

Georgia Guidestones

5

Lightening Strikes Stature Optimized

3. Gomo Rinopisa Moto

Georgia Guidestones

THE AMERICAN GENOCIDE!!!

PLA China National Defence General

Biden neChina Musangano

vaccines

ZVINOSHAMISA!!! VANHU VANOPUPURIRA VANA VAX CENTRE MUNYC CHETE KUTI UTSVENE ZVAKAZVARWA ZVOSE VANHU VEMACHINA!!!

“Zvinofanira “UYAI VOSE VAMERICA” neBiological Weapons !!!”

NHEMA DZAWANDA!!! - MUSHONGA UNOBETSERA KUDZIVIRIRA COVID-19 KUITA MAUNO KUTI KUKUURAYA – BIO-WEAPON

MASSIVE EXPOSURE!!!- NDIANI WHISTLEBLOWER ANOSHANDURA 2020 - 2024 RONGA!!! 

Bill Gates

vaccines

mRNA Vaccines

Varegererwe 2 yakayerwa

Jacques Yves Cousteau

FEMA CDC mabhokisi!!! Madison, GA

Akadaro Yah!! Wemasimbaose Musiki wematenga Nenyika!

“Ndichapedza Munhu Nemhuka!!!”

Mhou Dzakafa3

“Ndichapedza Shiri Dzedenga…”

Shiri Dzakafa 1

"Uye Hove dzeGungwa, uye Zvigumbuso pamwe chete nevakaipa !!!"

Hove Dzakafa 2

“Uye ndichaparadza Munhu…”

"Kubva Panyika!!!"

10,000 Mhou Dzafa muKansas - Chii Chakaitika?

Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose Musiki weDenga neNyika!

KuImba ya “YISRA”EL” (Izirayeri)

Vamwari veEgipita

Amos
Chitsauko 5:1-27

“Inzwai imi Shoko iri randinokumukirai, Iro rwiyo rwokuchema…”

"O' Imba ya “YISRAEL!!! ”

Masonic Badge

 

“Mhandara ya Yisrael wawa; haachazomukizve; wasiyiwa panyika yake; hakuna angamusimudza.

“Guta rakabuda nechuru richasara nezana, uye rakabuda nezana richasara negumi muimba yamambo. Yisrael."

“Nokuti zvanzi naJehovha kuimba ya…”

“ISRAEL!!!”

1S RA EL

ChiHebheru Chekare EL Kunamata EL

Mufananidzo uri pazasi ndewamwari wevaIjipita "EL" Apis the Bull uyu ndiye mwari uyo akaipa akaipa  VaIsraeri vakanga vachinamata paGomo reSinai izvo zvakatsamwisa Yah Wamasimba ose!

Finale

The muIsraeri akaipa vanoramba kusiya mwari wavo weEgipita "EL" (Apis The Bull).

Uyu Mwari mumwe chete akaipa ari kunamatwa nhasi nevakawanda vevamwari ChiHebheru chitema Masangano echiIsraeri nhasi… sezvauri kuona hapana chachinja.

Ndizvo Zvataura Wemasimbaose Yah!!!

“Nditsvage Iwe!!! Uye Uchararama !!!”

3. Gomo Rinopisa Moto

Mufananidzo Wechokwadi weGomo reSinai pazasi… uchiri kutsva nhasi!

Gomo reSinai

Asi regai kutsvaka Bhetieri, kana kupinda Girigari, kana kupfuurira Bheerishebha; nekuti Girigari richatapwa zvirokwazvo, Bhetieri richarova.

Guta reBheteri rekare zita rakachinjwa rinonzi Jerusarema nhasi.

KUNYANYA KUNYANYA KUNYANYA

“Nditsvage Yah!! Uye Uchararama!”

kuti ndirege kupfuta somoto paimba yaJosefa, ukaparadza, kukasava nomunhu anoudzima paBheteri.

Wildfires

“Imi munoshandura kutonga kuve gavakava, uye munosiya kururama panyika…”

“Nditsvakei Jehovha, Iye anoita Nyeredzi nomwe neOrioni, mugoshandura mumvuri worufu uchiuita mangwanani.

Nyeredzi Dzinopenya dzeOrion dzakakwira

“Uite kuti Zuva rive Rima nousiku: munoshevedza Mvura yegungwa, uye muidururire pamusoro penyika . . .

“Yah! Ndiro Zita Rangu!”

Vanhu veYahdaim

munosimbisa zvakapambwa kurwisana neane simba, kuti muparadzi auye kuzorwa ne.." "Nhare."

17 SW

Vanondivenga vanondituka pasuwo; ivo vanotaura zvakarurama vanondisema.

“Naizvozvo zvamunotsika murombo, muchitora mitoro yezviyo kwaari, . . .

TORNADO

“Makavaka Dzimba naMatombo Akavezwa…”

“Asi Hamungagari Mavari!!!”

Makore Akasviba 5 akayerwa

8955

2 1

Mafashamo 2

“Makadyara Minda Yemizambiringa Inofadza, Asi Hamuzonwi Waini Mayo!!!”

“Nokuti ndinoziva kudarika kwenyu kuzhinji, Uye…

“KUIPA KWAKUKURA!!!”

Masons

Mbudzi yeMasonic

The Masons

Kukanganisa 9

“Vanotambudza vakarurama, vanotora fufuro, uye vanotsausa varombo pasuo.

“Kubva Kurudyi Kwavo.”

“Saka vakangwara vachanyarara nenguva iyo; nokuti i “Nguva Yakashata!”

Tsvakai zvakanaka, kwete zvakaipa; kuti murarame; saizvozvo ini Jehovha, Jehovha wehondo, ndichava nemi, sezvamakataura.

“Vengai zvakaipa, mude zvakanaka; uye simbisai kururamisira musuwo; zvimwe ini Jehovha wehondo ndichava netsitsi kune vakasara vaJosefa.

“Naizvozvo ini Jehovha, Jehovha wehondo…”

"Zvakadaro!"

“Kuchema Kuchavapo Mumigwagwa Yese!!!”

Mhuri kutyaira nemumurazvo uchipukunyuka muCalifornia moto wemusango!

“Uye Vachati Mumigwagwa Yese…”

“Maiwe! Maiwe! vachadana murimi kuzochema, navanoziva kuungudza kuti vazochema.

mukadzi achichema

“Uye Muminda Yese Yemizambiringa Muchachema!!!”

“Nekuti Ndichapfuura “Nemi!”

“Une nhamo Iwe Unoshuva…”

"Zuva raYah!!!"

Kutsiva 1

"Iko Kwauri Nechinangwa Chei?"

“Zuva raJehovha iRima…”

“Uye Kwete “Chiedza!”

moonphases

Zvichaita somunhu anotiza shumba, ndokusangana nebere; kana akapinda mumba, ndokusendamira ruoko rwake pamadziro, nyoka ndokumuruma.

“Ko zuva raJehovha haringavi Rima, uye “Kwete Chiedza here?”

Fire Eclipse

"Kunyangwe Kwakasviba, uye Pasina Kupenya mariri?"

"Ndinovenga, ndinozvidza mazuva emitambo yako !!!"

"Uye Ini Handizonhuwi Mauri ..."

“Magungano Akasimba!!!”

Kunyange mukandivigira zvipiriso zvinopiswa nezvipiriso zvenyu zvoupfu.

"Ini Handivagamuchiri!!!"

Uye handingavi nehanya nezvipiriso zvenyu zvokuyananisa zvezvipfuwo zvenyu zvakakora.

“Bvisa Ubve Kwandiri Ruzha rwe…” “Nziyo Dzenyu…”

“Nokuti handidi kunzwa kuimba kwenyu mbira.

“Asi kururamisa ngakuyerere semvura, uye kururama sorukova rune simba.

Makandivigira zvibayiro nezvipo murenje makore ana makumi mana here?

"O' Imba ya AISRAERI?

Masonic Badge

Nyeredzi Yakaipa yeMoroki yakawedzera

KUNYANYA KUNYANYA KUNYANYA

“Asi imi makatakura tabhenakeri yaMambo wenyu neChiunu zvifananidzo zvenyu…”

Mambo Soromoni Akanamata Moroki

“Nyeredzi yaMwari Wenyu, Yamakazviitira “Muchazviitira!!!”

Imba yaIsraeri 2

“Saka Ndichakuendesai mu…” “Kutapwa Mhiri kwe“Dhamasiko!”

marudzi

Akati Jehovha, Ane Zita rake…”
“Jehovha Wamasimba Ose!”

Dutu nemhomho yemhashu muEurope!!! dhamu rinofashukira muIndia! 

Fire Eclipse

Hosiya
Chitsauko 4:1-19

Inzwa Shoko raJehovha…”

“Imi vana vaJahdhaimu nokuda…”

Yah vane gakava nevagari veNyika!!!

nekuti hakune chokwadi, kana tsitsi, kana kuziva Jehovha panyika.

638 1234

Akadaro Yah!!!

 “Nekutuka! “Uye kunyepa! “Uye kuuraya!” “Uye kuba! “Uye kuita…” “Upombwe!”

St Sava Church New York Yakaparadzwa ne3Fire 1024x477 1

Nhoroondo yechechi yeBlack muRowan County kuparadzwa nemoto! vakuru vakuru vanodaro 

Rowan chechi 3

“Vanoputika! “Uye kubata ropa…” “ropa !!!”

Fayette County Chechi 3

Uchapupu hwaJesu hunobva kuna Tamuzi

Geezis “Jesu” ndiro Zuva!! // An American Indigenous izwi / Ft. Khan Drop

Sei ndichiramba Testamente Itsva

Leroy Thompson yekuzodza mari Creflo Dollar kuita mari

 

Akadaro Yah! Wemasimbaose Musiki weDenga neNyika!

“Naizvozvo nyika ichachema, uye mumwe nomumwe ageremo achapera simba, pamwe chete nemhuka dzesango. . . .

Chikara Chakafa7

Chikara Chakafa5

Chikara Chakafa3

Chikara Chakafa2

“Uye Neshiri dzokudenga…”

Shiri Dzakafa 1

"Hongu, Hove dzeGungwa Zvakare" Dzichabviswa ..." Kubviswa !!!

Hove Dzakafa 2

Ngakurege kuva nomunhu anokakavara, kana anotuka; nokuti vanhu vako vakaita savanokakavara nomupristi.

"Saka Iwe Uchawira Pazuva !!!"

Dutu guru uye rine simba rakarova Europe mushure mekusagadzikana, kupisa kunopisa

Tornado ine hombe Chimvuramabwe Hasting Nebraska                       June 8, 2022 mufananidzo kuputika!

Nebraska Hail

YeremYah
Chitsauko 7:8-10

Ndizvo Zvakataura Wemasimbaose Yah! Wemasimbaose Musiki wedenga nenyika!

“Tarirai!!! Iwe Unovimba Nemashoko Enhema, kuti "Haagoni Kubatsira!"

namata zvinonyangadza

“Mungaba here, nokuuraya, nokuita upombwe, nokupika nhema, nokupisira zvinonhuwira kuna Bhaari, nokutevera vamwe vamwari vamusingazivi!!!”

Chechi Collin Moto

 

“Uye ugomira pamberi pangu muimba ino, inodanwa neZita rangu, uye uti. . . .

“Takasunungurwa kuti tiite “Zvinyangadzo zvose izvi?”

 

Delaware Church Moto 2

“Uye Muprofita achawirawo newe muusiku…”

Muporofita Tb Joshua Uye TOP 5 Vafundisi veAfrica Vakafa muna 2021

 

Mufundisi weNigerian Benin anofa ndichiridza mhere 'Ndinoda Ropa' -Vhidhiyo

Muparidzi anofa mushure mekupa mharidzo!

“Uye Ndichaparadza Mai Vako!”

“Vanhu Vangu Vaparara Nekushaya .. “Zivo!!!”

“Nekuti Wakaramba Zivo…”

“Neni ndichakurambawo, kuti urege kuva mupristi wangu; zvawakakanganwa murayiro wangu Jehovha.

Wildfires

“Ndichakanganwawo Vana Venyu!”

“Zvavakaramba vachiwanda, naizvozvo vakandidarikira ..."

“Saka ndichashandura kukudzwa kwavo kuita .. “SHAME!!”

Kupisa Chechi

Antiokia Missionary Baptist Church kuparadzwa nemoto!

“Vanodya zvakaipa zvavanhu vangu, uye vanoisa mwoyo yavo pane zvakaipa zvavo.

“Zvino, sezvakaita vanhu, ndizvo zvichaita mupristiwo; ndichavaranga nokuda kwenzira dzavo, ndichavaripidzira zvavanobata.

“Nokuti vachadya, asi havangaguti; vachaita ufeve, asi havangawandi; nekuti vakarega kurangarira ini Jehovha!

Chimwe Chinhu Chinoshamisa Chiri Kuitika kuUS Chikafu Chinogadzirisa Zvidyarwa…

“Ufeve newaini newaini itsva zvinobvisa njere.”

“Vanhu vangu vanobvunza mano padanda ravo, vanoziviswa netsvimbo yavo; nekuti mweya wokufeva wakavatadzisa, vakapata, vachibva pasi paMwari wavo.

Nyeredzi Nhanhatu Yakanongedza 300x130 1

“Vanobayira pamusoro pamakomo, nokupisira zvinonhuhwira pazvikomo; pasi pemioki, nemipopura, nemiterebhini, nokuti mumvuri wayo wakanaka.

Bohemian Grove

Imba yaIsraeri 2

“Naizvozvo vanasikana venyu vachaita ufeve, uye varoora venyu vachaita upombwe.”

“Handingarangi vanasikana venyu pavanoita ufeve, kana varoora venyu pavanoita upombwe . . .

“Nokuti vanozviparadzanisa nezvifeve, vanobayira nezvifeve…”

“Saka vanhu vasinganzwisisi Vachawa!!!”

St Sava Church New York Yakaparadzwa ne3Fire 1024x477 1

“Kunyangwe Iwe!!! “Israel!!!” Itai chifeve, Jehovha ngaarege kugumbusa; uye musauya kwamuri kuGirigari, kana kukwira kuBhetiavheni, kana kupika . . .

“Jehovha mupenyu!”

Vamwari veEgipita

1S RA EL

“Nekuti “Israeri” Svetera Kumashure seKudzokera shure “Heifer…”

“Zvino Ini Jehovha Ndichavadyisa SeGwayana MuNzvimbo Yakakura!”

“Efremu Abatanidzwa Nezvidhori!”

“Muregei Agare!!!”

Masonic Square

Black Hebrew Camp Masangano Shanda MuDisguise Kuchengeta Kubatana Kwavo, kwechiJudha, kweIslam uye kweMasonic Kwakavanzika.

Masonic Badge

Chikoro cheKudzidza cheIsrael

Gay Parade5

Zvavanomwa zvinovava, vakaramba vachiita ufeve; vatongi vavo vanokuda zvinonyadzisa.

Mhepo yakamuputira mumapapiro ayo, uye vachanyadziswa nokuda kwezvibayiro zvavo.

Kudada Mwedzi 

ZVANZI YAH!!

MUSIKI WEMASAMBA OSE WEDENGA NEPASI…

"IKO CHETE ZVINOGARA MU"HUMWE !!!"

eee

Kudengenyeka kweHaiti Kwakaparadza Machechi Akawanda Kubvisa Nheyo Yekutsigirwa

Baseball Uye Chimvuramabwe Stone2

rumbidzo

Western Drout

 

Moto Nechiedza

ATTENTION!! TARIRA! MASHOKO AKATAURWA EWAMUSANGANO YAH!!

MUSIKI WEEMASIMBA OSE WEDENGA NEPASI ANOGARA MUNA CHETE…”

“MUMWE!!!”

GOLD YAHDAIM MISSION STATEMENT

638 1234

IsaYah
Chapter 65

ZVANZI JEHOVHA WAMUMAMBO!!!

“Ndinotsvakwa neVasina kundikumbira!!

“Ndakawanikwa Neavo Vakanditsvaga “Kwete: Ndakati…”

“NDIONAI!!!”

3. Gomo Rinopisa Moto

“NDIONAI!!!”

Mufananidzo chaiwo weGomo reSinai pazasi!

Gomo reSinai

Kukwira muchivande Gomo reSinai chairo muArabia! Gomo rakarambidzwa.

Kurudzi Rwaiva “Kwete” Inonzi "By..."

 "ZITA RANGU!!!"

“IsraEL!!!"

Vamwari veEgipita

Mufananidzo Wakaipa

Bull Apis.php

 

Imba yaIsraeri 2

Jehovha akati Deuteronomio 18

“Ndakatambanudzira maoko angu zuva rose kurudzi runondimukira . . .

“Vanofamba Nenzira Yaisava Yakanaka, Vachitevera “Mifungo Yavo Vamene!!”

muchinjikwa 1

"Vanhu Vanonditsamwisa"!!" Nguva dzose pamberi pangu; vanobayira mumapindu, nokupisa zvinonhuwira paaritari dzezvidhina…”

Yambuka Evil Idol Anonyangadza

 Chechi yeMississippi Inobata Moto!!! pashure Mheni inorova Munguva Yakanyanya Kuputika Kwemamiriro ekunze  

123

St Johns United Methodist Church Kuparadzwa neMOTO Huru!!! KUROWA NEMENI NDIZVO NDAKASANGANA!!!

Coshocton Church Moto 2

Coshocton Church Moto

Old Dugger chechi kuparadzwa neMoto!!! imba inobvira pa next door

Dugger Church Moto

Kurova kwemheni mhosva yemoto wakaparadza chechi yeChesapeake

Yambuka pakati peMichigan chechi akarohwa ne Mheni, kuparadzwazve!

Muchinjikwa Wakarohwa neMheni

“Vanogara pakati pamakuva, vachivata panzvimbo dzakavandika, vanodya nyama yenguruve.

 

Nguruve Zvigadzirwa zvakaita sebhekoni, masoseji uye imbwa dzinopisa zvinogona kukonzera Colorectal Cancer, Pancreatic uye Prostate Cancer.

Dheuteronomio
Chitsauko 14:8

Nenguruve, nekuti ina mahwanda akaparadzana, asi haidzeyi; inofanira kuva chinhu chisina kunaka kwamuri; musadya nyama yadzo, kana kubata zvitunha zvazvo.

TOP 4 Nyama INORAMBIWA Kwatiri Kudya (Zvokwadi yeBhaibheri) | CHIKAMU 1...

"Uye Muto Wezvinhu Zvinonyangadza uri mu..." "Midziyo Yavo!!"

Nguruve 1

Nguruve Zvigadzirwa zvakaita sebhekoni, masoseji uye imbwa dzinopisa zvinogona kukonzera Colorectal Cancer, Pancreatic uye Prostate Cancer.

“ZVESE” Zvitendero zvinonyangadza Jehovha! Musiki Wemasimbaose wedenga nenyika!

Chechi yeSt Sava

Kusvira Cross Phili Church

“Zvakati…”

Mira woga, usaswedera kwandiri; “nokuti ndiri mutsvene kupfuura iwe!”

Chikristu 1

Mt Pilgrims Baptist Church Moto

Tabhenakeri yeVhangeri2

Booker T Washington

Aldous Huxley

Paulo Coelho

 “KUTONGWA!!!”

Mheni

Kutongwa Kuri Kuuya America!!!

gondo neMureza

chiHebheru chinosuwisa 2

C

Kuturika Varanda

E

Huranda 18

Huranda 3

Huranda 1

"Kutonga Kuri Kuuya America !!!"

Yenyu machena eEuropean / emaJuda Madzibaba  iyo yakaita hutsinye husingadaviriki kuvaranda nevagari vemunyika yava kusvika!!

Margret Sanger naHillary Clinton

Dr Theresa Deisher

MWANA ANE MAKORE 12 ANOTAURA PAMUSORO PENYAYA YEKUBVISA

Makambani Anotsigira Kubvisa Mimba

Makambani Ekubvisa nhumbu akawedzera

 

Wemasimbaose ari kudurura hasha dzake!!!

MOMBE ZVIURU ZVINOFA ZVICHIFUNGWA muKansas Heat Wave. | CHII CHAKAITIKA?

“Pamusoro peMarudzi Ose enyika!”

Mayfield KY, iri muGraves County yaive nharaunda yemubatanidzwa, iyo yekutanga maindasitiri makuru aive ekugadzira zvipfeko uye kurima fodya.

Muranda muRima

MATMBO YAHDAIM MISSION STATEMENT

Uye vaiva nevaranda vaishanda ipapo Matambudziko mazhinji pasi pano ari kuitika nezvikonzero zvaungasanzwisisa. ”…

Asi ihasha dzoMusiki Wamasimba ose wedenga napasi!

Nebraska Mafashamo 1024x618 Optimized

Asi inguva yokugadzirira mwoyo wako kuti urarame mukuda kwaJehovha uye ubvise zvinonyangadza zvakaipa.

Iwe haudi kufira muhuipi hwako. Ndapota rangarirai munguva dzino dzinonetsa, mangwana harina kuvimbiswa.

Madutu anopfuura makumi matatu akashumwa munzvimbo dzinosvika nhanhatu, aine makiromita mazana maviri! 

Kubva kuArkansas kuenda kuKentucky tichirohwa neimwe ine chisimba, refu-track twister.

TORNADO

Mayfield inonzi yakarohwa zvakanyanya, sechamupupuri chakadzima fekitori yemakenduru neChishanu manheru vanhu vangangosvika zana negumi vakavharirwa mukati, sekuwedzera kwaGov. Bershear…”

"Tinotenda kuti ticharasikirwa nevanosvika gumi nevaviri vevanhu ivavo."

 Mayfield, Ky Catastrophic Tornado kukuvara-Drone yekutanga mwenje

IsaYah

Chapter 57

Vakarurama vanoparara, asi hakuna munhu ane hanya nazvo; vanhu vane tsitsi vanobviswa, hakuna unorangarira kuti vakarurama vanobviswa pazvakaipa zvinozouya.

“Achapinda murugare…”

VaHebheru vachinamata

Zekaria 10 9

“Vachazorora pamibhedha yavo, mumwe nomumwe anofamba mukururama kwake.”

VaHebheru vachinamata 1

“Asi Swedera Pedyo Pano!!

“Imi Vana VeMuroyi…”

“Mbeu ye…”

“Mhombwe Nehure!!!”

Vatican Serpent Hall

"Unotamba nani.." "Iwe?"

“Iye Anokuita Muromo Wakashama, Uye…”

“Kubudisa Rurimi?”

Kuburitsa Ndimi3

Kuburitsa Ndimi5

Kunamira Kunze Tounge5

“Hamusi Vana Ve…” “Kudarika!!”

“Mbeu Yenhema…”

Papa nyoka2

Papa Hand Signs

Mbudzi yeMasonic

"Kuzvipisa Nezvidhori Pasi Pomuti Wese Wakasvibira ..."

"Kuuraya Vana muMipata.." “Pasi Pamipata Yematombo?”

brown uye grey wall

Mabhonzo Akafa2

Mabhonzo Akafa67u 768x432 1

Zvakaipa 1

 DATA-DUMP! ADRENOCHROME PAPER TRAIL

DATA-DUMP! ADRENOCHROME PAPER TRAIL (CHIKAMU 2)

ZVAKAFIKIRA HERE IZVI?? ADRENOCHROME DELIVERY SERVICE PAWORLD ECONOMIC FORUM CITY DAVOS, SWITZERLAND

“Pakati paMatombo Anotedza erukova ndipo pane Mugove wako; Iwo, Ndiwo Mugove Wako…”

“Makavadururirawo Chinwiwa “Chipo!”

 

muchinjikwa

“Apa Chinopiwa Chenyama!”

“Ndinofanira Kuwana Nyaradzo Mune Izvi Here?”

"Pamusoro peGomo Rakakwirira uye Rakakwirira pane" Unoisa Mubhedha Wako ..."

White House Star

5 1

"Kunyange Ikoko Wakakwira Kunopa ..." "Kupira !!!"

Washington Monument

"Kuseri Kwemikova Zvakare uye Nemigodhi Waisa Chiyeuchidzo Chako ..."

Imba YeTemberi yeFreemasonry3

“Nokuti wazviratidza kuno mumwe asiri ini, uye wakwira…”

“Wakakurisa mubhedha wako, uye waita sungano navo!!!”

Masonic2

“Wakada Mubhedha Wavo Kwawaiona “Izvo!!!”

5 1

"Uye Wakaenda KwaMambo ne.." "Chizoro..."

“Uye Wakawedzera maPerfumes ako…”

muchinjikwa unonyangadza

“Uye Wakatuma Vatumwa Vako Kure "Kubva!!!"

            Mutero Wokuparadzira              Vhangeri kuna Vese Marudzi!

(Go-Spell as in go cast spells witchcraft)

Nhoroondo yeZanesville Masonic Tembere yakaparadzwa ne moto!

“Uye wakazvininipisa kusvikira.. “HORA!!”

Kutyisa 2

“Waneta noUkuru hweNzira yako; Asi iwe hauna… "

"Hapana tariro."

Makawana upenyu hworuoko rwenyu; naizvozvo hamuna kuva neshungu.

“Uye ndiani wawakatya kana kutya, kuti wareva nhema…”

“Uye Hauna Kundirangarira, Kana Kuzviisa “Kumwoyo Wako?”

“Ko handina kunyarara here kubva kare…” “Uye Iwe…”

“USANDITYI?”

Lightening Strikes Stature Optimized

“Ndichaparidza Kururama Kwenyu…”

“Uye Mabasa Ako…”

“Nokuti Vacha…”

"Not Profit..."

“IWE!!!”

Masonic3jpg

Extra-alarm moto unoparadza historic Masonic Temple muAurora

"Paunochema, Rega Makambani Ako .." "Ndikununure !!!"

Moto unoparadza Prince Hall Masonic Tembere

“Asi Mhepo Ichavabvisa vose; Zvisina maturo zvichavatora…”

B WILD

Beech Grove Masonic Lodge Kuparadzwa neMoto

“Asi Uyo anovimba neni achagara nhaka yenyika, uye achagara nhaka…”

“Gomo rangu!!!”

Vanhu vaYah

“Uye Achati…”

“Batai, gadzirai, gadzirai nzira, simudzai "STUMBLING BLOCK” out of the way of My People!!!”

Tarisa Kudenga

“Nokuti zvanzi noWokumusoro-soro, agere pakusingaperi, ane Zita rinonzi Jehovha . . .

8 SG yakayerwa

“Ndinogara Panzvimbo Yakakwirira…”

Wemasimbaose Universal Colors

5

“Neiyewo wemweya wakatendeuka nekuzvininipisa, kuti amutsiridze mweya wevanozvininipisa ..

  “Uye kumutsidzira Mwoyo we…” “Vanopfidza!”

orion nebula

"Nokuti handingarwi nokusingaperi, uye handingarambi ndine hasha ..."

“Nokuti mweya unofanira kupera simba pamberi pangu, nemweya yandakaita.”

“Nemhaka yezvakaipa zvokunyengera kwake, ndakatsamwisisa, ndikamurova;

"Ndakandivanza, ndikatsamwa, uye akapfuurira mberi nenzira yemoyo wake."

Super Nova Star

“Ndakaona nzira dzake, uye ndichamuporesa…”

“Ndichamutungamirirawo, uye ndichadzorera kunyaradzwa kwaari nevachemi vake.”

“Ndinosika zvibereko zvemiromo; Rugare, rugare kune ari kure, nekune ari pedo, uye ndichamuporesa.

“Asi vakaipa vakafanana negungwa rakabvongodzwa;

"Hakuna Rugare kuna The..."

“WAIPA!!!”

Mt Pilgrims Baptist Church Moto

Anopfuura makore zana Greensboro chechi yakaparadzwa nemoto

Greenboro Church 2

Moto unoparadza Surrey church | Vancouver Sunday! 

Chechi yeSurrey 4

151 Year Old Historic Black Evergreen Baptist Church muClute, Brazoria County  KUPARADZWA NEMOTO!!  

moto wechechi

Nhoroondo yeBlack St Simon's Baptist Church mu Clay County aiva KUPARADZWA NEMOTO!! China manheru

Chechi yeSt Simons Baptist

"Idzi Iutsi Mumhino Dzangu, a..."

“MOTO unopisa zuva rose.”

“Tarirai!! Zvakanyorwa pamberi pangu!!”

“Handisi Kunyarara…”

"Asi Achatsiva ..."

"Kunyangwe Kutsiva Muchipfuva Chavo !!!"

3. Gomo Rinopisa Moto

Shocking moment!!! Mupristi weKaturike akadonha uye 'akafa' pakuparidza mukati memisa yeSvondo muCameroon

 

“Zvivi zvenyu, nezvakaipa zvamadzibaba enyu pamwechete, vakapisa zvinonhuhwira pamakomo, nokundimhura pamusoro pezvikomo.

Naizvozvo ndichayera basa ravo rekare pachipfuva chavo!

"Sezvo waini itsva inowanikwa musumbu, uye mumwe akati ..."

“Usariparadza; nekuti kuropafadzwa kuri mukati maro.

Ndizvo zvandichaita nokuda kwaVaranda vangu, kuti ndirege VAPARADZE VOSE!!"

“Ndichabudisa vana kuna Yagobhi, nomudyi wenhaka yamakomo angu kubva kuna Yahadha . . .

“Uye vasanangurwa Vangu vachagara nhaka, uye “Varanda Vangu Vachagara Imo!!”

Vanhu veYahdaim

“Sharoni richava mafuro amakwai, nomupata weAkori nzvimbo yokuvata mombe pasi, . . .

             "Vanhu Vangu Vakatsvaga ..."

“INI!!!”

VaHebheru vachinamata

"Asi Ndimi Munosiya "INI!!" “Izvozvo Kukanganwa Gomo Rangu!!!”

“Iyo Inogadzira Tafura YeBoka Iro, Uye Inopa Chipo Chekunwa Panhamba Iyoyo!”

Mufananidzo Wechokwadi weGomo reSinai Pazasi

Gomo reSinai

“Naizvozvo ndichakuverengerai kwamuri “MUNO,” Uye Mese Muchakotamira pasi “Ku “BAYA!!!”

“Nokuti panguva yandakadana, hamuna kupindura; Pandakataura hamuna kunzwa…”

“Asi wakaita zvakaipa pamberi pameso angu, ukasarudza zvandiri…”

“Ndafara HAKUNA!!!”

Kukanganisa 9

Kutsiva 1

“Naizvozvo… Tarirai!! Varanda vangu vachadya, asi imi muchava nenzara.

“Tarirai!! Varanda vangu vachamwa, asi imi muchava nenyota.

“Tarirai!! Varanda vangu vachafara, asi imwi muchanyadziswa;

VaHebheru vachinamata 1

        “Tarirai!! Vashumiri vangu vachaimba nokuda kwomufaro womwoyo.”

Vanofara Vanhu Vanosvetuka

Murume Kupfidza Kwechokwadi

“Asi muchachema nokusuwa kwomwoyo, uye muchaungudza nokuda kweshungu dzomweya.”

"Uye Iwe Uchasiya Zita Rako ..."

“Nokuda kwekutuka kune vasanangurwa vangu!!!”

A WakeUpYahdaim

"Nekuda ..." NDICHAKUBAYA !!!"

Mufundisi Legeso Daniel anoita kuti vaunganidzi vechechi yake vadye uswa!

“Uye Dana Varanda Vangu Ne…”

“ZVIMWEWO!!!”

“ZITA!!!”

Vanhu veYahdaim

“Kuti ani naani anozviropafadza panyika acharopafadzwa neni Jehovha wazvokwadi…”

“Uye anopika panyika achapika neni Jehovha wechokwadi . . .

“Nokuti matambudziko okutanga akanganikwa, uye akavanzwa paMeso angu.

“Nokuti, Tarirai!!”

“Ndinosika Matenga Matsva NeMatsva..” “Pasi…”

“Uye Wekare Haazoyeukwi, Kana Murangariro!”

orion nebula

“Asi imi farai nekusingaperi pane zvandinosika: nekuti, Tarirai!

“Ndinosika Jerusarema kuti rifadze, uye vanhu varo vave nomufaro.”

“Ndichafarira Jerusarema, nokufarira vanhu vangu . . .

“Uye Inzwi rokuchema harichazonzwikizve maAri, kana Inzwi rokuchema.”

kufungisisa

“Ipo hapachazovi nomucheche ane mazuva mashoma, kana mutana asina kusvitsa mazuva ake; nokuti mwana achafa ava namakore ane zana.”

Asi akaipa ane makore zana achatukwa.

“Vachavaka dzimba nokugaramo; vachasima minda yemizambiringa, nokudya michero yayo.

Space Star

“Havangavaki, mumwe achizogaramo; Havangasimi, uye mumwe achadya…”

“Nokuti sezvakaita mazuva omuti, ndizvo zvichaita mazuva avanhu vangu; uye vasanangurwa vangu vachafarira basa remaoko avo kwenguva refu.

“Havangabatiri zvisina maturo, kana kubereka vana vachakurumidza kuparadzwa; nokuti ndivo Mbeu yavakaropafadzwa ini Jehovha, zvibereko zvavo zvichagara navo.

“Uye zvichaitika, kuti vasati vashevedzera…”

“NDICHApindura!!!”

“Uye Vachiri kutaura…”

"NDICHANZWA !!!"

"The “shumba” uye “gwayana” ichafura pamwe chete, uye shumba ichadya uswa senzombe, uye guruva richava zvokudya zvenyoka.”

Isaya 11 6

“Havazokuvadzi Kana Kuparadza “Gomo Rangu” rose!

YeremYah
Chapter 7

Shoko, rakasvika kuJerusarema richibva kuna Jehovha, richiti!

Kusikwa Kwese6

“Mira pasuwo reimba yangu, uparidzire ipapo shoko iri, uti, . . .

Inzwai shoko raJehovha, imi mose vaJahadhi, munopinda napamasuo awa kuzonamata Jehovha!

“Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, Baba vaJehovha . . .

“Gadzirisai nzira dzenyu nezvamunoita, uye ndichaita kuti mugare munzvimbo ino.”

"Usavimbe Nemashoko Enhema, Uchiti ..."

“Izvi ndizvo temberi yaJehovha, temberi yaJehovha, temberi yaJehovha.”

“Nokuti kana mukaruramisa kwazvo nzira dzenyu nezvamunoita; kana mukatonga zvakarurama pakati pomunhu nowokwake;

“Kana ukasamanikidza mutorwa, nenherera, nechirikadzi, ukasateura ropa risina mhosva panzvimbo ino, kana kutevera vamwe vamwari, zvinokukuvadza;

“Ipapo ndichakugarisai panzvimbo ino, munyika yandakapa madzibaba enyu, nokusingaperi-peri.

“Tarirai!! Unovimba na…”

“MAZWI EKUNYEPA…”

"Hazvigone Kubatsira!!!"

 

Faithwire

Megachurch Pastor Said

“Mungaba, nokuuraya, nokuita upombwe, nokupika nhema, nokupisira zvinonhuhwira “BAARI…”

“Uye Tevera Vamwe Vanamwari Vausingazive!!!”

Kukanganisa 9

“Uye ugomira pamberi pangu muimba ino, inodanwa nezita rangu…”

“Uye Iti…”

“Takasunungurwa kuti tiite izvi zvose…” “zvinonyangadza here?”

Masonic Badge

Chikoro cheKudzidza cheIsrael

Vamwari veEgipita

“Imba ino, inodanwa neZita rangu, yava bako ramakororo mumaziso ako here?”

“Tarirai!!…Kunyange Ini Ndazviona!”

“Asi endai zvino kunzvimbo yangu yaiva muShiro, kwandakagadza Zita raNgu pakutanga, mugoona zvandakaiitira…”

"Nekuda kwehuipi hwevanhu vangu.." "Isra"EL!!!"

“Zvino… nokuti makaita mabasa awa ose, ndikataura nemi, ndichifumomuka ndichitaura, asi hamuna kunzwa…”

"Uye ndakakudana, asi iwe wakapindura "Kwete ..."

“Naizvozvo ndichaitira imba ino, panodamwa Zita rangu, yamunovimba nayo, nenzvimbo yandakakupai imi namadzibaba enyu, sezvandakaitira Shiro.”

“Uye ndichakudzinga pamberi pangu, sezvandakadzinga hama dzako dzose, ivo vana vose vaEfremu.”

Naizvozvo iwe chirega kunyengeterera vanhu ava, usadanidzira nokunyengetera nokuda kwavo, kana kuvakumbira kwandiri.

“Nekuti Handizokunzwii!”

“Hamuone Zvavanoita mu…” “Maguta eYahdha…”

Uye MuMigwagwa ye“Jerusarema?”

 

Gay Parade5

Kudada Mwedzi

“Vana vanounganidza huni, madzibaba ndokubatidza moto, vakadzi vanokanya mukanyiwa wavo kuti vabikire chingwa . . .

“Mambokadzi wokudenga, uye kuti ndidururire zvipiriso zvinodururwa kune vamwe vamwari, kuti vanditsamwise!

QUEEN OF HEAVEN DEITY NHASI IN MAZUVA ANO ARI “MHANDARA MARIA” UYE WAKE MWANAKOMANA "JESU KRISTU."

KARE VAINZI SEMIRAMIS NATAMMUZ

“Mhandara Maria” uye “Jesu Kristu”

16

Vakafanana ne..

"Semiramis" uye "Tamuzi"

14

Yah apa vari kutaura pamusoro pamambokadzi wekudenga "Semiramis" amai ve "Tamuzi" vamwari vaviri veBhabhironi.

semiramis nhasi anonzi the “Mhandara Maria,” nemwanakomana wake Tamuzi inonzi… "Jesu Kristu" nhasi! ”

 

Jesu Kristu / Tamuzi / Lucifer / Serapis Christus; chinhu chakaipa chinonyangadza chifananidzo!

1 1

Statue

Satani munyengeri mukuru, Satani akangochinja mazita neruvara rwevamwari, asi vakafanana chaizvo nevekare.

Hongu…"Jesu Kristu" mwari akaipa uyo waunoda zvikuru…uye woisa pamusoro paYah!

“Zvakashata!!!”

JC Abomination

african jesu

Zeus african jesu

“Vanonditsamwisa Here?”

“Havazvitsamwisi here kuti vanyadziswe pazviso zvavo?”

Abhomination!!

15

Ndizvo zvakataurwa naJesu Kristu chinyangadzo chikuru chenguva yekupedzisira, nekunyengera kwakaipa!

Luke

Mateo Chitsauko 10

Akadaro Yah!! Wemasimbaose Musiki weDenga neNyika!

“Saka…Tarirai!!!”

Hove Dzakafa 2

Mine “HASHA” uye My “HASHA” ichadururirwa panzvimbo ino…”

Chikara Chakafa3

Chikara Chakafa6

“Pamunhu, napamusoro pemhuka, napamusoro pemiti yokusango, napamusoro pezvibereko zvevhu…”

Chikara Chakafa5

“Uye ichapisa, uye haizovi…” "zvakakwana!!"

Masive Fires Alberta Canada

Dzimba dzaMwari dzechifeve 2.jpg

“Isai zvipiriso zvenyu zvinopiswa pazvibayiro zvenyu, mudye nyama.”

“Nokuti handina kutaura kumadzibaba enyu, kana kuvarayira pazuva randakavabudisa munyika yeMizirahimu. (Ijipita), pamusoro pezvipiriso zvinopiswa kana zvibayiro;

“Asi ndakavarayira chinhu ichi, ndichiti . . .

“TEERERA IZWI RANGU!!”

“Ndichava Baba venyu, nemi muchava vanhu vangu…”

“Uye fambai munzira dzose dzandakakurayirai, kuti zvikunakirei.”

“ASI HAVATEERE!!!”

“Havana Kurerekera Nzeve Dzavo…”

"Asi vakafamba mumazano avo uye mukufunga kwavo..."

“MWOYO WAIPA!”

"Uye Akadzokera Kumashure, Uye Kwete .." "Pamberi!"

Masonic2

“Kubva pazuva rokubuda kwamadzibaba enyu munyika yeMizrahimu kusvikira nhasi, ndakakutumirai varanda vangu vose vaprofita . . .

"Zuva nezuva uchimuka mangwanani uye uchivatumira:"

“Asi Havana Kunditeerera!!”

uye havana kurerekera nzeve dzavo, asi vakaomesa mitsipa yavo; vakaita zvakaipa kupfuura madzibaba avo.

“Naizvozvo unofanira kuvavudza mashoko awa ose; asi…”

“Havazokuteereri!”

“Uchavadanawo…”

“Asi havangakupinduri!”

“Asi iwe uchati kwavari…”

“Urwu ndirwo rudzi rusingateereri inzwi raJehovha Baba varwo, kana kugamuchira kurangwa. . . .

"Chokwadi chakaparara, uye chagurwa pamiromo yavo!!"

VaHebheru muChechi yechiKristu

Vevura bvudzi rako, iwe Jerusarema, urirasire kure, uye uite mariro pamatunhu akakwirira; zve…”

“Ini Jehovha ndakaramba uye ndakasiya chizvarwa che . . .

“Hasha dzangu!!!”

Ndekupi Madhorobha Matema Asipo? | Pese Takasvika Pano (Chikamu 3) | Iyo Amber Ruffin Show

Bull Apis.php

Nokuti vana vaJahdha vakaita zvakaipa pamberi pangu!

Vamwari veEgipita

“Vakagadzirira “ZVINHU ZVINHU ZVAVO” muimba panodamwa Zita rangu, kuti vaisvibise.

Imba yaIsraeri 2

“Vakavaka nzvimbo dzakakwirira dzeTofeti, dziri mumupata womwanakomana waHinomi, kuti vapise vanakomana navanasikana vavo mumoto; izvo…”

“Handina kuvarayira, kana kupinda mumwoyo mangu!

Chibayiro

“Naizvozvo, tarirai!... mazuva anouya avasingazopaidzi Tofeti, kana mupata womwanakomana waHinomi, asi Mupata wokuuraya; nekuti vachaviga vakafa paTofeti, nekuti pasina nzvimbo.

“Zvitunha zvavanhu ava zvichava zvokudya zveshiri dzokudenga nezvezvikara zvenyika; uye hakuna angavadzinga.

“Ipapo ndichagumisa pamaguta aJudha napanzira dzomuJerusaremu inzwi rokuseka, nenzwi romufaro, nenzwi rechikomba, nenzwi romwenga; nekuti nyika ichava dongo. .”

ZVINHU ZVINOTYISA! 10 Monster Flash Mafashamo MuThe World 2023 | Njodzi Dzakasikwa!!!

                                 Isaya Chitsauko 5

[Vineyard of Almighty Yah]

Zvino ndichaimbira mudiwa wangu rwiyo rwomudiwa wangu pamusoro poMunda wake wemizambiringa.

Mudiwa wangu ane Munda wemizambiringa, pachikomo chakaorera;

muzvarirwo

Akaukomberedza noruzhowa, akabvisa mabwe awo, akasimamo muzambiringa wakaisvonaka; . . .

Zuva NeMuti

Akavaka shongwe pakati payo, akaitawo chisviniro chewaini imomo: akatarira kuti ichabereka mazambiringa, ikabereka... 

Wild Grapes2

“MAZAMBI EMUPENYU!!!”

Masonic2

Kukanganisa 9

Chikoro cheKudzidza cheIsrael

ZVANZI YAH!

“Zvino, imi vagari vomuJerusarema nevarume veJahadha, ndinokumbira kuti tongai pakati pangu nomunda wangu wemizambiringa.

“Chii chimwe chaigona kuitwa kuMunda wangu wemizambiringa chandisina kuuitira?”

“Naizvozvo, ndakati ndichitarira kuti uchabereka mazambiringa, wakabereka…”

“MAZABIRI EMUTOMBO?”

"Uye Zvino Enda ku..."

“Ndichakuudzai zvandichaitira Munda Wangu Wemizambiringa ...”

“Ndichabvisa ruzhowa rwayo; zvino ichadyiwa; ndichaputsa rusvingo rwaro, rutsikwe.

Umbavha hweRoma

“Ndichariparadza, haringarangurwi, kana kutemwa; asi pachamera rukato neminzwa…”

“Ndicharayirawo makore kuti arege kunayisa mvura pamusoro pawo!

Kuparadzwa kweJerusarema3

“Nokuti munda wemizambiringa waIni Jehovha wehondo ndiyo imba yaJahdhaimu, uye varume veJahdha chirimwa changu chinondifadza.”

“Ini Jehovha ndakatsvaka kururama, asi tarira, kumanikidza; akatsvaka kururama, asi tarira, akawana kuchema.

NHHAMO!!.. Kune vanobatanidza dzimba nedzimba; ivo vaiswededza minda nemunda, kusvikira pasina nzvimbo, kuti vagare vari voga pakati penyika!

Gomo reKarimeri

Dzimba 1

Zvanzi naJehovha wehondo munzeve dzangu, Zvirokwazvo, dzimba zhinji dzichava matongo, huru nedzakanaka dzichashayiwa vanogaramo.

Mansion

Zvirokwazvo, maeka ane gumi omunda wemizambiringa achabereka bati rimwe chete, nehomeri yembeu ichabereka efa imwe.

“NHAMO!!..KWAVO!!..vanomuka mangwanani kundotsvaka doro rinobata; zvinogara kusvikira usiku, kusvikira vapengeswa newaini.

doro

“Rudimbwa, nembira, nengoma, nenyere, newaini zviri pamitambo yavo; asi havane hanya nebasa raJehovha, havarangariri zvakaitwa na….

“Maoko angu!!!”

Mupristi Mukuru Gold Brest Plate Gumi Mirairo

“Naizvozvo vanhu vangu vakaenda kuutapwa, nekuti havana ruzivo…”

“Uye varume vavo vanokudzwa vava nenzara, vanhu vavo vazhinji vakawomeswa nenyota.

Muranda muRima

Naizvozvo gehena rakazvikudza, akashamisa muromo wake kwazvo, nokukudzwa kwavo, nokuwanda kwavo, nokuzvikudza kwavo, nowaifarira.”

"Uchadzika imomo !!!"

moto

“Uye vanhuwo zvavo vachaninipiswa, uye murume ane simba achaninipiswa, uye . . .

“Meso eVakakwirira Achave…” “Akaninipiswa!!”

Masonic2

Masons

“Asi ini Jehovha wemauto ndichakwidziridzwa pakutonga, uye ndichatsveneswa muKururama!!!

Yahdaim Awakening

“Ipapo makwayana achafura saanenge ari mafuro, uye makura akakora achadyiwa navatorwa.

“NHAMO!!..KWAVO!”

“Imi munokweva zvakaipa namabote ezvisina maturo, uye zvakaipa sezvinenge namabote engoro!”

Dzimba dzaMwari dzechifeve 2.jpg

Ndokuti…”

Ngaakurumidze, uye ngaachimbidze basa rake, kuti tirione; uye zano ra“ISHE MWARI” ngariswedere uye riuye, kuti tigoriziva!

                   “NHAMO!!..KWAVO!!”

"Vanoti ZVAKAIPA zvakanaka, uye ZVAKANAKA zvakaipa."

Chikirisitu

"Ndizvo zvinoisa rima panzvimbo yechiedza, nechiedza panzvimbo yerima..."

“Izvo zvinoisa ZVINORUVA sezvitapira, uye ZVINOTADZA kuva zvinovava!”

Nhoroondo Zanesville Masonic Tembere kuparadzwa nemoto!

Eastern Star

5 1

“NHAMO!!..KWAVO!!.. vakachenjera pakuona kwavo…”

Moto! anoparadza Prince Hall Masonic Tembere

"Uye vakangwara mune zvavo.."

“Own Sight!”

The Masons

Masonic3jpg

Extra-alarm moto unoparadza Nhoroondo yeMasonic Tembere muAurora

Kissenger Qoute

vaccines

MWOYO YECHIDIKI INOKUNDIKANA [PT. [Mufananidzo uri 18] (SADS) 'RUFU RWOMUKURU RAKAngoerekana rwavapo'

“NHAMO!!..KWAVO!!

Vakanga vane simba pakunwa waini, navarume vane simba pakuvhenganisa zvinobata;

waini 3

“ZVINOITA KUTI RUGADZI KUNE MUBAiro!!”

“Uye mubvise kururama kwowakarurama kwaari!”

To Big To Fail

“Saka sa MOTO pedza mashanga, uye rimi pedza hundi, mudzi wavo uchaora, ruva ravo richatorwa kumusoro seguruva.

moto

“Nokuti vakaramba murayiro waJehovha Wamasimba Ose, uye vakazvidza shoko roWamasimba Ose waJudha.

Naizvozvo kutsamwa kwaJehovha kwakamukira vanhu vake, akatambanudza ruoko rwake kwavari, akavarova; zvikomo zvakadedera, mitumbi yavo yabvamburwa pakati penzira dzomumusha.

Kunyange zvakadaro, kutsamwa kwake hakuna kudzorwa, asi ruoko rwake rwakaramba rwakatambanudzwa nazvino.

Kuwa kweJerusarema

Achasimudzira marudzi anobva kure mureza, nokuvaridzira muridzo ivo vari kumigumo yenyika; tarirai, vachauya vachichimbidzika;

Mauto eRoma

Hapana achaneta kana kugumburwa pakati pavo; hakuna achakotsira kana kuvata; bhanhire rezviuno zvavo haringasunungurwi, tambo dzeshangu dzavo hadzichadambuki.

Mauto eRoma

Miseve yavo inopinza, uta hwavo hwose hwakakungwa, mahwanda amabhiza avo achaita somusara, namavhiri engoro dzavo sechamupupuri;

Roman Seige

kuomba kwavo kuchaita sokweshumba, vachavomba savana veshumba; zvirokwazvo vachaomba, vakabata mhuka yavo, ndokuenda nayo, pasina angairwira.

Nezuva iro vachavaombera sokutinhira kwegungwa; kana munhu akatarira nyika, achaona rima nokusuwa, uye chiedza chasviba mumatenga mazviri.

Super Nova Star

                                   Isaya Chitsauko 6

Pagore rokufa kwaMambo Uza, ndakaonawo Jehovha agere pachigaro choushe, chiri kumusoro uye chakakwirira, uye Mutoo wake wakazadza temberi.

university1

Kumusoro kwake kwakanga kumire maSerafimi; imwe neimwe yakanga ina mapapiro matanhatu; namaviri yakafukidza chiso chayo, namaviri yakafukidza tsoka dzayo, namaviri yakanga ichibhururuka namaviri.

Uye mumwe akachema kune mumwe, uye akati ... "

Hareruya!! Hareruya!! Hareruya!!

“NdiYah! wevaenzi…”

“Nyika yose izere ne…”

“Kurumbidza Kwake!!!

Mambiru emikova akazununguka nenzwi reuyo wakadanidzira, imba ikazadzwa neutsi.

Kusikwa Kwese3

Ipapo ndakati…Ndine nhamo! nekuti ndaparara; nokuti ndiri munhu wemiromo ine tsvina, ndigere pakati pavanhu vemiromo ine tsvina;

Meso angu akaona Mambo, Jehovha wehondo;

Ipapo imwe yamaserafimi yakabhururukira kwandiri, yakabata zimbe rinopfuta muruoko rwayo, rayakanga yatora nembato paaritari;

Yahdaim Awakening

Akaiisa pamuromo wangu, akati…”

 “Tarira!…ichi chabata miromo yako; zvakaipa zvako zvabviswa, uye uipi hwako hwadzikinurwa.

Uye ndakanzwa Inzwi raJehovha, richiti…”

 “NDICHATUMA ANI… UYE NDIANI ..” “ACHATIENDA?

Yahdaim

Ipapo ndikati, Ndiri pano hangu; nditume!!

Uye akati…”

“Enda!!…Uye udza vanhu ava…”

Inzwai henyu, asi musanzwisisa; nokukuonai zvirokwazvo, asi musaona!

“Kodzai mwoyo yavanhu ava, remedzai nzeve dzavo, uye tsinzinai maziso avo. . . .

“Kuti zvimwe vangaona nameso avo, nokunzwa nenzeve dzavo, nokunzwisisa nemwoyo yavo, vatendeuke, vaporeswe.”

Ndakabva ndati..."

“Yah, kusvika riini? Uye akapindura ... "

Kusikwa Kwese5

“Kusvikira maguta ava matongo, asina vanogaramo, nedzimba dzisina munhu, nenyika yaparadzwa chose;

La Palma 4

“Ndichabvisa vanhu kure, kukava nokuraswa kukuru pakati penyika!

Kunyura Hole

“Kunyange zvakadaro ichava chegumi mairi, uye chichadzoka chichidyiwa, somuti womuouki, somuouki, une fuma yawo, kana uchidzura mashizha awo; saizvozvo mbeu yakasanangurwa ndiyo ichava fuma. zvayo.”

                                Ezekieri Chapter 1

Ipapo inzwi rakasvika richibva kudenga rakanga riri pamusoro pemisoro yazvo, kana zvikamira, zvaideredza mapapiro azvo.

5

Kumusoro kwedenga rakanga riri pamusoro pemisoro yazvo, kwakanga kune chinhu chakafanana nechigaro choushe, chaiita sebwe resafiri;

“Pakufanana neChigaro choumambo pakanga pane mufananidzo wakaita sowomunhu (Yah) pamusoro payo.

Flame

Ndakaona seruva reruvara rwedenga, sebwe reruvara rwedenga, rakanga rakaita saiye MOTO kumativi ose mukati mayo, kubva pakaita sechiuno chake zvichikwira kumusoro, kubva pakaita sechiuno chake zvichienda pasi;

Ndakaona sechimiro che MOTO, uye yakanga KUPENYA kumativi ose.

orion nebula

Sezvakaita murarabungu uri mugore nezuva remvura, ndizvo zvakanga zvakaita kubwinya kwakanga kwakamukomberedza.

Izvi ndizvo zvakanga zvakaita mufananidzo woKukudzwa kwaJehovha.”

Zvino pandakazviona, ndakawira pasi nechiso changu, ndikanzwa Inzwi reUyo akanga achitaura.

lobster nebula

Ezekieri

Chitsauko 2:1-10

Uye Akati kwandiri...

“Mwanakomana womunhu, mira netsoka dzako, uye ini ndichataura newe!”

Zvino akati achitaura neni, Mweya ndokupinda mandiri, akandimisa namakumbo angu, ndikanzwa iye akataura neni.

”And He Said Unto Me…”

ChiHebheru Chinotyisa1

MATMBO YAHDAIM MISSION STATEMENT

“Son of Man!”

“I Send You To The children of “IsraEL!!! ”

Vamwari veEgipita

“Kurudzi runondimukira, rwakandimukira!!”

Carnival 4

"Ivo nemadzibaba avo vane ..."

“Wakandidarikira, kusvikira zuva ranhasi!”

Bahamas Carnival2 e1568751309925

“Nekuti ivo vana vane moyo yakasindimara uye ..

Carnival 2

Carnival 3

“Ndinokutuma kwavari; uye iwe uchati kwavari…”

“ZVANZI YAH!!!”

“Zvino ivo… kana vachida kunzwa, kana vasingadi, (nokuti ivo a imba inomukira,) asi vachaziva kuti muporofita akanga aripo pakati pavo.

“Uye iwe, mwanakomana womunhu, musavatya; uye usatya mashoko avo. kunyange rukato neminzwa zvinemi, muchigara pakati pezvinyavada.

Jehovha akati Deuteronomio 18

“Usatya mashoko avo. uye usavhunduswa nezviso zvavo, nekuti ivo iimba inondimukira simba kwazvo.

"Uye iwe uchataura ..."

“Mashoko angu kwavari!!!”

“Kana vachida kunzwa, kana vasingadi; nekuti vanondimukira simba kwazvo.

pasi

“Asi iwe, mwanakomana womunhu, inzwa zvandinokuudza. . . .

Usamukira iwe, seimba iyo inondimukira simba; shamisa muromo wako, udye zvandinokupa.

“Zvino ndakati ndichitarira, tarira! Ruoko rwakatumirwa kwandiri; zvino tarira, bhuku yakapetwa yakanga irimo;

Mipumburu

“Akaipetenura pamberi pangu; pakanga pakanyorwa mukati nokunze, makanga makanyorwa mariro, nokuchema, nenhamo.

Ezekieri

Chitsauko 3:17-21

638 1234

ZVANZI YAH!!!

“Mwanakomana womunhu…

“Naizvozvo inzwai Shoko riri pamuromo wangu, muvape…”

“YAMBIRO KUBVA KWANGU!!”

Hondo Munondo

MATMBO YAHDAIM MISSION STATEMENT

“Kana Ndichiti Kune Vakaipa…”

“CHOKWADI UCHAFA!”

Vhidhiyo inopenga! Nyika yese kunamatira Indonesia! Sungai ipapo, vanhu! Mafashamo eIndonesia        

 

“Uye iwe usamuyambira, kana kutaura kuti anyevere munhu wakaipa panzira yake yakaipa, kuti aponese mweya wake.”

“Iye akaipa achafa nokuda kwezvakaipa zvake; asi ropa rake…ndicharibvunza paruoko rwako!”

Chechi yeSt Sava

Chikirisitu

“Asi kana ukayambira vakaipa... uye haangatendeuki pazvakaipa zvake, kana panzira yake yakaipa, iye achafa nokuda kwezvakaipa zvake; asi warwira mweya wako.

Masangano Akare Akavanzika 1

"Zvakare, kana munhu akarurama akatsauka pakururama kwake, akaita zvakaipa, ini ndikaisa chigumbuso pamberi pake, achafa..."

“Nokuti hauna kumunyevera. achafa nokuda kwezvakaipa zvake, uye kururama kwake kwaakaita hakungarangarirwi; asi ropa rake ndicharibvunza paruoko rwako.

VaHebheru vachinamata

“Asi kana ukayambira munhu akarurama, kuti wakarurama arege kudarika, akasadarika, zvirokwazvo achararama, nekuti wanyeverwa; warwirawo mweya wako.

“Ruoko rwaJehovha rwakanga ruri pamusoro pangu; uye akati kwandiri…”

“Simuka… enda kubani, uye ndichataura newe ikoko!

3. Gomo Rinopisa Moto

“Ipapo ndikasimuka, ndikaenda kubani; uye, tarira!

“Kukudzwa kumirepo, kwakafanana nokubwinya kwandakaona parwizi rwaKebhari; ndikawira pasi nechiso changu."

Ezekieri

Chitsauko 13: 1-23

Zvino shoko raJehovha rakasvika kwandiri, richiti, . . .

“Mwanakomana womunhu, profita pamusoro pavaprofita vemarudzi . . .

“YISRAEL!!! ”

“Imi munoprofita, muchiti kuna avo vanoprofita zvinobva mumwoyo yavo, inzwai shoko raJehovha!

Bull Apis.php

Akadaro Yah!!

“Nhamo!!… kuvaporofita mapenzi, vanotevera mweya yavo, vasina chavakaona!!!

Vamwari veEgipita

Imba yaIsraeri 2

Masonic Badge

Chikoro cheIsrael

“Haiwa Jehovha, vaporofita venyu vakafanana namakava mugwenga.”

“Hamuna kukwira muchipinda pakakoromoka, kana kugadzira ruzhowa rweimba yaJehovha, kuti mumire pakurwa pazuva raJehovha.”

Vakaona zvinonyengera nokuuka kwenhema, vachiti . . .

“Zvanzi naJehovha!!”

Uye ini Jehovha handina kuvatuma: uye vakaita kuti vamwe vatarisire kuti vachasimbisa shoko.

Munyengetero

“Hamuna kuona chiratidzo chisina maturo here? uye hamuna kutaura here a kuuka kwenhema, iwe unoti…”

“Jehovha anoti”

"Asi handina kutaura?"

“Saka zvanzi naYah!!

“Zvamakataura zvisina maturo, uye makaona nhema, naizvozvo . . .

“Tarirai!”

"I am against you!!!"

VAPOROFITA ​​VENHEMA MUMAKONA MUMUGWAGWA!

1muIsraeri

“Uye Ruoko Rwangu zvichava pamusoro pavaporofita vanoona zvisina maturo, vanovukira nhema…”

“Havazovi muungano yeVanhu Vangu…”

“Uye hazvizonyorwi muzvinyorwa zveimba yaJehohdhaimu . . .

“Uye havazopindi munyika yeJahdhaimu…”

“Uye uchaziva kuti ndini Jehovha!

“Nokuti kunyange vakanyengera vanhu vangu, vachiti, Rugare; uye pakanga pasina rugare,,”

“Zvino mumwe akavaka rusvingo, tarira, vamwe vakaruvuwa nesuko;

Kuungudza

“Iti kune vanoivuwa nedhaka risina kubvongodzwa…”

Kufa kuva Israel 1 1 1024x574 1

"Kuti ichawira: kuchava ne..."

“SHASHA INOFIKIRA!!!”; uye iwe, O' “MURUME MURUME WECHImvuramabwe!!!” achawa; uye a “MHEPO YEDUTU!!!” achabvarura !!!

“Kana rusvingo rwawa, hamungatauri here kwamuri?

“Kupiko kwawakakupotera nako?”

Kutsiva Kunotyisa

melany rochester jeaIaS7HgVU unsplash

Israel Sinkholes 1

Gehena HOLE muJerusarema TsveneKukoromoka muguta guru reIsrael. Sinkhole muJerusarema.

Saka zvanzi naYah!!

“Ndichatobvarura ne “MHEPO YEDUTU” in Yangu "HASHA!!"

“Uye kuchava ne"SHASHA INOFIKIRA!!" mune yangu "HASHA!!"

Mafashamo makuru muTel Aviv Israel, Kutevera Mvura Yakanyanya

“Uye Mukuru “CHImvuramabwe!!” Mune Yangu “HASHA”                                Kuzvipedza !!! ”…

Chimvuramabwe Chikuru Muruoko

Rumbidzai Murume neMota

Baseball Uye Chimvuramabwe Stone2

Saizvozvo ndichaputsa rusvingo rwamakavuwa nesuko;... uye nokuiwisira pasi, kuti nheyo dzayo dzionekwe!”

Sinkhole muJerusarema anomedza mota muchipatara

“Uye ichawa, uye muchaparadzwa mukati mayo: uye muchaziva kuti ndini Jehovha!!!”

10 MAMURUME makuru echimvuramabwe ari kurekodhwa

“Ndizvo zvandichaita Yangu “HASHA!!!” pa “RUVIMBO,” nepamusoro pevakaivuwa nesuko, vachati kwamuri…”

"The “RUVIVI” havachipo, navakauvuwa havachipo.

Kuungudza

“Kuti, vaprofita vaIsraeri vanoprofita nezvazvo “Jerusarema,” uye vanomuonera zviratidzo zvorugare, uye…”

“Hakuna Rugare, Akadaro Yah!”

Israel Sinkholes

 Newewo Mwanakomana womunhu, rinzira chiso chako kuvakunda vavanhu vako, vanoporofita zvinobva pamoyo yavo; uye ugovaprofitira…”

uti, Zvanzi naJehovha;

“Nhamo!!.. kuvakadzi vanosonera machira pamaoko, nokuita micheka yokufukidza misoro yavanhu vapi navapi, kuti vavhime mweya;

 

Masons

“Muchavhima mweya yavanhu vangu here, uye muchaponesa mweya inouya kwamuri here?”

Masons

“Uchandisvibisa pakati pavanhu vangu nokuda kwetsama dzebhari nezvimedu zvechingwa, kuti uuraye mweya isingafaniri kufa. . . .

“Uye kuponesa mweya isingafaniri kurarama, nokuda kwenyu…”

"Kureva Nhema Kuvanhu Vangu Vanokunzwa .." "Nhema?"

The Masons

 

“Saka zvanzi naYah!!

 Tarirai!!...Ndine mhaka nezvifukidzo zvenyu, zvamunovhima nazvo mweya yavanhu kuti muzviite “NYORA!!”

(kutaura nezve nhema dzekubvutwa)

“Uye ndichavabvambura pamaoko enyu, uye mucharega mweya kuti iende, iyo mweya yamunovhima kuti muiite BURUKA!!”

Masangano Akare Akavanzika 1

kufarisa

The kufarisa chiri eschatological nzvimbo yezvidzidzo zvouMwari inobatwa na vamwe VaKristu, kunyanya mukati memapazi e American evangelicalism, inosanganisira an nguva yekupedzisira chiitiko apo vose vaKristu vatendi vapenyu, pamwe chete navatendi vanomutswa, vachamuka “mumakore, kuti tisangane naShe mumhepo.”[1] Vatsigiri veizvi maonero anonzi premillennial dispensationalists. Pfungwa yekubvutwa sekutsanangurwa kwazvinoitwa haiwanikwe muchiKristu chenhoroondo, asi idzidziso ichangoburwa yeEvangelical Protestantism.

“Wako "KERCHIEFS" ndichabvarurawo, uye nunura vanhu Vangu paruoko rwenyu!!!

Masons

 “Hazvichazovizve mumaoko enyu kuti muvavhime; uye iwe uchaziva kuti. ”…

"Ndini Yah!!"

638 1234

“Nekuti pamwe “NHEMA”!!! ”

najesu

“Munochemedza moyo wowakarurama, wandisina kuchemedza; akasimbisa maoko omunhu akaipa, kuti arege kudzoka panzira yake yakaipa, nokumupikira upenyu !!!

“Naizvozvo hamuchazoonizve zvisina maturo, kana kuuka zvinouka;

“Ndichanunura vanhu vangu paruoko rwenyu: uye…”

“Uchaziva kuti ndini Jehovha!

Lightening Strikes Stature Optimized

IsaYah

Chapter 24

“Tarirai!”

“Ini Jehovha ndinoparadza nyika nokuiparadza; mugoripidigura, muparadzire vageremo.

KUVAKA TEMBERI MASONIC ZVINOKOSHA KUPARADZWA NEMOTO!! 

Kudengenyeka kweM7.3 Kunorova Sendai, Japani  日本の地震

 

Mujaho wekununura mazana akarasika sehuwandu hwevakafa kubva Mafashamo eEurope inokwira kusvika ku125 | Nyaya dzeITV 

 

Vanotsvagisa Kupisa Vakatarisa Mumoto Izvo Yakaparadzwa Collin County Church!

Chechi Collin Moto

Chechi yemakore zana kuparadzwa neMOTO! muNYC | Kupisa kukuru kunopisa dzimba dzechechi yeNew York Liberty Bell

Manhattan Church 3

Rockford ane makore 151 MASONIC! Church yaparadzwa neMOTO!!

 

154 Year Old AME Church Yaparara neMoto Yakakonzerwa na KUROVA MHEDZI!!!

1

Chechi

Monster Flash Mafashamo Akabatwa PaKamera 2023

 

Sezvinoitirwa vanhu, ndizvo zvichaita mupristiwo; zvinoitirwa muranda ndizvo zvichaitirwa tenzi wake; sezvakaita murandakadzi, saizvozvo natenzikadzi wake…”

Sezvinoitirwa mutengi, ndizvo zvichaita mutengesi; zvichaitirwa mukweretesi ndizvo zvichaita mukwereti; sezvaanoita anotora mhindu, ndizvo zvichaita anopa mhindu kwaari.

“Nyika ichabviswa zvachose, uye ichapambwa zvachose. . . .

“Nokuti ini Jehovha ndataura shoko iri!

Kenya Earthquake

Mafashamo4 1038x576

“Nyika inochema nokuoma, pasi pose panopera simba nokuoma, vanhu vanozvikudza vapasi vapera simba.”

“Nyika yakasvibiswawo navanhu vanogara mairi . . .

“Nokuti vakadarika murayiro, vakashandura murayiro, vakaputsa usingaperi Sungano.”

“Naizvozvo kutuka kwapedza nyika, uye vanogaramo vava dongo. . . .

Mafirimu evanhu anodzinga muParadhiso sezvainopisa pasi!

“Saka vagari venyika vapiswa, uye vanhu vashoma vasara!”

"Twaini itsva inochema, muzambiringa wapera simba, vose vanomoyo unofara vanogomera.

“Kufara kwengoma kwopera, ruzha rwevanofarira rwoguma, mufaro wembira wopera.”

 

Dheuteronomio
Chitsauko 32:21-25

Zvakadaro Jehovha Wamasimba Ose!

“Vakandiita Kuti Ndive Negodo Ne“Izvo Zvisiri Mwari!”

“Vakanditsamwisa Nezvisina maturo Zvavo: Uye…”

“Ndichavaitira godo Nevasiri Vanhu…”

“Ndichavatsamwisa!”
“NeRudzi Rhupenzi!!!”

Mureza wechiJudha

“Nokuti moto wakabatidzwa pakutsamwa kwangu, Unopisa kusvikira pasi kugomba rakadzika-dzika. uchapedza nyika nezvibereko zvayo, nokutungidza nheyo dzamakomo nomoto.

Carr Fire California

“Ndichatutira zvakaipa pamusoro pavo; Ndichapedza miseve yangu ndichivapfura.

“Vachapiswa nenzara; uye inopedzwa nokupisa kukuru, nokuparadza kukuru”

“Ndichatuma mazino ezvikara kwavari, Pamwechete nomuturu wenyoka dzomuguruva.

“Munondo uri kunze, nokutyisa mukati, zvichaparadza jaya nemhandara, unomwa pamwechete navarume, vachena vhudzi.

 

MOTO!! Anoparadza Chechi yeBaptist MuElizabeth, New Jersey

Baptist Church 2

MOTO! Engulfs chechi muBerlin!

Chechi muBerlin

Havangazomwi waini vachiimba; doro richavava kune vanorinwa.

“Guta renyonganyonga rakaputswa; dzimba dzose dzakapfigwa, kuti parege kuva nomunhu angapinda!

TD JAKES CHURCH YAVAKA SVONDO

Dai 23, 2021

TD Jakes Empty Church

“Kuchema kunonzwikwa panzira dzomumisha nokuda kwewaini; mufaro wose wasviba, mufaro wenyika waenda.

“Muguta masara mangova dongo, suwo raputswa nokuparadzwa.

Kuparadza Kukuru

“Pazvichaita saizvozvo pakati penyika pakati pemarudzi, zvichaita sokuzunzwa kwomuorivhi, uye sezvinoita mamwe mazambiringa apo kukohwewa kwapera.

Kilauea Volcano 1

Vachasimudza manzwi avo, vachaimba vachirumbidza Hukuru hwaJehovha!!

vachadanidzira vari pagungwa;

VaHebheru vachinamata 1

Naizvozvo rumbidzai Jehovha muna Jehovha MOTOJehovha, iro zita raJehovha, pazviwi zvegungwa;

Takanzwa nziyo dzichiimbwa kumigumo yenyika, dzinoti, Kukudzwa kunowakarurama; Asi ini ndakati, Kuonda kwangu, kuonda kwangu, ndine nhamo!

“Vatengesi Vanonyengera Vaita “Neunyengeri…”

“Hungu, Vatengesi Vanonyengera “Vakaita Nokunyengera Kwazvo!”

Dr Theresa Deisher

“Kutya Negomba, NeMusungo…” 

"Tiri Pauri!!!..."

“O! “MUgari wepanyika!!”

Masive Fires Ari Kupisa muCalifornia Chikunguru 2016

“Zvino, anotiza bope rokutyisa, achawira mugomba; anokwira achibuda mukati megomba, achabatwa nomusungo!

Nokuti mahwindo okumusoro akazaruka, namahwindo ekumusoro akazaruka; nheyo dzenyika dzinodedera.

Kenya Cracks2

“Nyika yaputswa chose; nyika yakanyauka chose, nyika yozununguka kwazvo.”

Israel Sinkholes

“Nyika ichadzedzereka sechidhakwa; ichadzurwa seimba; kudarika kwayo kuchairema kwazvo; uye richawa, uye haringamukizve !!!”

Nguva Dzokupedzisira Zviratidzo uye Zviitiko Zvinoshamisa

 

Zvino nezuva iro Jehovha acharova hondo yokumusoro kuri kumusoro, namadzimambo enyika panyika;

Vachaunganidzwa pamwechete, sezvinounganidzwa vasungwa mugomba, vachapfigirwa mutirongo, zvino kana mazuva mazhinji apfuura vachashanyirwa.

Ipapo mwedzi uchanyadziswa, nezuva richanyadziswa…”

Kana Jehovha wehondo achibata ushe pagomo reZiyoni, napaJerusaremu, napamberi pavakuru vake nokukudzwa;

Zuva Panyika

“NDINI…’YAH!!”

Zita raYah

“UYE HAPANA ZVIMWE…”

“KUSIYE KWANGU!!!”

“HAKUNA MWARI!!”

  (El, Elohim, Mwari, Satani, Jesu Kristu, Allah, Mohammad, Bhuda, Tamuzi, Bull Apis, Bhaari, Rusifa)

“Ndichakusimbisa kunyange wanga usingazivi kuti ndini!”

“Kuti vazive kubva pakubuda kwezuva kusvikira pakuvira kwaro kuti…”

"Pane hapana kunze…

“INI!!!”

Jehovha Haazopi Kukudzwa Kwake kune Mumwe

“NDINI YAH UYE HAPANA…” “ZVIMWE!!!”

Chiedza Pamusoro Pegungwa

“Ndinoumba Chiedza…Uye Ndogadzira ..” “Rima!”

A Super Nova Star

"Ndinoita Rugare ... Uye Ndinogadzira Kuparadza!"

“INI YAH…ITA ZVINHU ZVINHU zvose izvi!!

Ocean

“Donhera pasi, iwe matenga; kubva kumusoro, makore ngaadurure kururama.

“Nyika ngaisunungurwe; ruponeso ngarukure, kururama ngakukure pamwe chete.

“INI YAH!!

“VAKAZVISIKA!!”

“YES!.. NDINI…”YAH!!!” 

“Baba venyu..Vanobva kunyika yeMitzrayim..”

"Uye Unobvuma.."

“HAKUNA SIMBA!!..KANA..ZVIREVO!! 

"ASI..INI!!!”

Mheni

"AIHWA! MUPOnesi!!”

“ZVIMWE chete!!”

"INI!!!!"

T Lighting Strike Inoisa Chechi paMoto 1024x576 Optimized

Nyasha United Brethren Church MOTO! – Port Colborne |

Nyasha Community Church

Veungano vachinamata church yabva akapiswa muHurricane Delta mushure

Yakaparadzwa Chechi 1

Moto unobuda uye inoparadza 15th century Nantes Cathedral muFrance

Nantes Cathedral Moto

Moto unoparadza Chechi yemapuranga yezana remakore rechi18 muRussia

Wooden Church

 

Isaya 60 16

Hoko Mushaya

Kristu Mambo

ZVAKAIPA ZVEKUNYENGEDZA CHIDODHO CHINOSEMWA!!!

african jesu

CHEMA

Kusemesa

“Nokuti ndakayambira madzibaba enyu kwazvo pazuva randakavabudisa munyika yeIjipiti…kusvikira zuva ranhasi ndichifumomuka ndikavayambira zvikuru ndichiti!

  “TEERERA IZWI RANGU!!!”

3. Gomo Rinopisa Moto

“Asi havana kuteerera, kana kuteerera… yavo…“MWOYO WAIPA!!”

               TARIRA!! GOMO CHAIYO SINAI!!                             ZVICHIRI ZVICHIPISWA NHASI!!

Gomo reSinai

ONA NHEMA!! FICITIOUS YENHEMA MOUNT SINAI MUFANANIDZO PASI!

Fake Mount Moses

“Saka!!!”

“Ndichauyisa pamusoro pavo zvakatongwa zvose zvesungano iyo . . .

“NDAKARAYIRA KUITA…ASI HAWANA !!!”

VaHebheru Vanotuka

Rangano yakaipa yawanikwa pakati pavarume veYadha, napakati pavagere Jerusaremu; “   

  “Vakadzokera kune zvakaipa zvamadzitateguru avo akaramba kuteerera mirayiro yangu. . . .

“Uye vakatevera “elohim” wekudzivisa vashumire.  ( vamwari, vakawa angeles) to  vashumire.

KUTARISIRA !!! 

Kana urikuzvifonera  "Izirayeri," “Israeri” muri kuzvidaidza kuti vamwe vemarudzi gumi aJehovha “Kumusoro Umambo” akaiswa nezvakaipa zvakaipa…”

“Mambo Jerobhoamu.”

Marudzi gumi oumambo hwoKuchamhembe ainamata “EL” Apix nzombe (mwari).

(mufananidzo uri pazasi)

Finale

Mufananidzo Wakaipa

Mufananidzo uri pazasi ndewemwari wevaKenani Apisi nzombe…nzvimbo yacho inzvimbo chaiyo yeatari pagomo chairo reSinai..

Mwari wechihedheni “Apis the Bull” woUmambo hwoKuchamhembe hwaIsraeri / YisraEL

A

The Northern Kingdom vaIsraeri vainamata Jehovha YeKanani“mhuru yendarama”  nouMwari  “Apis Nzombe" uye yaizivikanwa nezita rekuti "Elowist."

Yekupedzisira Apix2

The Northern Kingdom vakafuratira Musiki Wamasimba Ose ndokunamata vamwe vamwari.

Bull Apis.php

King Rehobhoamu  1 Mambo we Umambo hweMaodzanyemba  vaJahadhi vainamata Jehovha Musiki Wemasimbaose wedenga nenyika, uye akanga aripo inozivikanwa se "Yahwist" iyo…

"YAHADAI!!"

Rehobhoamu

Kubva ku Wikipedia, the encyclopedia free

 

Rehobhoamu
Rehobhoamu anoratidzwa pachidimbu chependi yemudhuri pakutanga muGreat Council Chamber of Basel Town Hall, asi zvino rambai muchivande Art Museum Basel.
Mambo weJudha
Kutonga
c. 931 BC
Zvinotarisirwa
Solomon
Successor
Humambo hwakabviswa
Mambo weJadha
Kutonga
c. 931 - 913 BC
Successor
AbiYah
Akazvarwa
c. 972 BC
Vakafa
c. 913 BC
Baba
Solomon
Amai
Naamah
Rehobhoamu (/ˌrəˈb.əm/; Hebrew: רְחַבְעָם, Rehavamu; ChiGiriki: bhobho, Rovoam; Latin: Rehobhoamu) akanga ari mambo wokutanga weBhabhironi Umambo hweJahdha. Akanga ari mwanakomana uye mutsivi Solomon uye muzukuru wa David. Munhoroondo ye 1 Madzimambo uye II Makoronike, pakutanga akanga ari mambo we United Monarchy yeYahdaim, asi mushure mekunge marudzi gumi ekuchamhembe aIsraeri apanduka muna 932/931 BC kuti vaumbe hurumende yakazvimirira. Humambo hweKumusoro hweIsrael, pasi pekutonga kwa Jerobhoamu, Rehobhoamu akaramba ari mambo waJehovha oga Umambo hweJahdha, kana umambo hwezasi.
Jerobhoamu
Kubva ku Wikipedia, the encyclopedia free
Jump kuenda Jump kuti utsvake
Jerobhoamu
ירבעם
Mambo wekuchamhembe kweIsrael
Kutonga
c. 931 kusvika 910 BC
Successor
Nadabhi, mwanakomana wake
Akazvarwa
tsva
United Kingdom yeIsrael
Vakafa
c. 910 BC
Tiza, Humambo hweKumusoro hweIsrael
murume
Gore (inonzi chete mu Septuagint)
imba
Imba Itsva, Rudzi rwaEfuremu
Baba
Nebat
Amai
Zerua

Jerobhoamu achibayira kuchifananidzo chake…”

"Apis the Bull"

Chibayiro

ChiHebheru Chekare EL Kunamata EL

Nyeredzi yaDhavhidhi

"EL" Apis Nzombe, Mwari wevaKenani, Mwari

Apix Nzombe

 Jerobhoamu I (/ˌɛrəˈb.əm/; Hebrew: יָרָבְעָם Yaroḇ'ām; ChiGiriki: Ἱεροβοάμ, romanizedHieroboám) akanga ari mambo wokutanga wokumusoro Umambo hwaIsraeri. The Bhaibheri rechiHebheru inotsanangura kutonga kwaJerobhoamu kuti kwakatanga zvichitevera a kumukira vegumi vokuchamhembe Madzinza evaIsraeri pamusoro Rehobhoamu izvo zvakagumisa United Monarchy.
Jerobhoamu akatonga kwemakore makumi maviri nemaviri. William F. Albright ane nguva yekutonga kwake kubva 922 kusvika 901 BC, apo Edwin R. Thiele inopa mazuva 931 kusvika 910 BC.[1]

Marudzi Gumi Akarasika

Kubva ku Wikipedia, the encyclopedia free

  1 Madzimambo   Chitsauko 14: 21-24

uye Rehobhoamu mwanakomana waSoromoni akabata ushe paYadha. Rehobhoamu akanga ava namakore makumi mana nerimwe paakava mambo, uye akatonga kwamakore gumi namanomwe imomo “Jerusarema,” Guta rakatsaurwa naJehovha pakati pamarudzi ose aJehovha, kuti ariise "Zita rake" ikoko. zita ramai vake rakanga riri Naama muAmoni.

Jehovha akaita zvakaipa pamberi paJehovha; vakamutsa godo rake nezvakaipa zvavo zvavakanga vaita kupfuura zvose zvakaitwa namadzibaba avo.

Nekuti naivo vakazvivakira matunhu akakwirira, nemifananidzo, namatanda okunamata nawo pazvikomo zvose zvakakwirira, napasi pemiti yose mitema.

Vasodhomi vakanga varipowo panyika; ivo vakaita nemitovo yose inonyangadza yendudzi dzakanga dzadzingwa naJehovha pamberi pavana vaJahadhamu.

The madzinza gumi akarasika vaiva gumi Marudzi ane gumi namaviri aJahdaim izvo zvakanzi zvakadzingwa kubva ku Umambo hwaIsraeri mushure mekukundwa kwayo ne Humambo hweNeo-Asiriya munenge muna 722 BCE.[1] Aya ndiwo marudzi e Rubheni, Simeon, Dan, Nafutari, Gadhi, Asheri, Isakari, Zebhuruni, Manase, uye Efuremu. Zvikumbiro zvedzinza kubva kumarudzi "akarasika" akakurudzirwa maererano nemapoka mazhinji,[2] uye zvimwe zvitendero zvinotsigira a mesiya ona kuti madzinza achadzoka.
Muzana ramakore rechinomwe nerechisere CE, kudzoka kwemadzinza akarasika kwaibatanidzwa nepfungwa yekuuya kwemarudzi. Mesiya.[3]: 58-62
Munyori wenhoroondo dzechiJudha Josephus (37-100 CE) akanyora kuti “marudzi ane gumi ari mhiri kwaYufratesi kusvikira zvino, uye iboka guru uye harifaniri kuverengwa munhamba”

 

Nyeredzi yaDhavhidhi

Nyeredzi yaDavid Gold

Hexagram

Zvinonyangadza!

"Ipapo Tiye Maguta eYadha nevagari ve“Jerusarema…”

“Uchaenda Uchichema kuna Mwari!…”

 

Nyoka Chikara

KUNYANYA KUNYANYA KUNYANYA

Temberi Dzakaipa dzeNyoka!

1 Nyoka Tembere

Zviratidzo zvechitendero 1

הֵילֵל, Heleri, Lucifer, vamwari, Bhaari, Jesu Kristu, Serapis Christus, Mhandara Maria, Ya-ho-shua, Ya-hu-sha, Ya-hu-ah, Ya-ha-wa-shi, Ya-ha-wah , Ya-h-weh Molech/Moloch, Baphomet, Jehovah, Pope, ISHE, Buda, Mwari, Allah, Muhammad, EL, Elohim, Tammuz, Fallen Angeles, Satani, madhimoni, mweya yakaipa, Apis the bull..etc)

Kuungudza

 

“KUNE WAVANOpisira zvinonhuwira!!!”

הֵילֵל

“ASI HAVACHAVAPONSE PANGUVA YEKUDAMBUDZIKA KWAVO!!”

 

Nhoroondo New Brunswick Synagogue Kuparadzwa Nomoto!

China Mafashamo

Landslide inotsvaira misha yeNorway mugungwa

 

Chekutanga Chechi yeBaptist muAspermont Texas yakaparadzwa mukati mehusiku Moto!

Aspermonth Church1

Aspermonth Church3

Ezekieri 38

Historic Church MuDelaware County Inokwira Mukati Marimi Aparadzwa neMOTO!

Delaware Church Moto 2

First Pentecostal Church muMississippi  unopisa Kuparadzwa neMoto!

Mississippi Church6

 

Mississippi Church5

Kurwa a mhashu yemhashu pakati peCovid-19 kumabvazuva kweAfrica

Chimvuramabwe Chikuru Muruoko

 

Ezekieri Chitsauko 11:14-25

“Shoko raJehovha rakasvikazve kwandiri, richiti;

“Mwanakomana womunhu, hama dzako, idzo hama dzako, varume vehama dzako, neveimba yose yaJudha, vakazara, ndivo vanogarwa navo mumaguta. “Jerusarema” vakati…”

 

“Enda kure naJehovha!”

“Kuti “US” inyika inopihwa here .." "Kutora!"

Mureza wechiJudha

VaJudha vanofara

VaJudha havasi vaHebheru

Hondo yeIsraeri

 "Saka iti.."

"Zvadaro Yah!!"

“Kunyange ndakavaisa kure pakati pavahedheni, uye kunyange ndikavaparadzira pakati penyika . . .

“Kunyange zvakadaro ndichava kwavari senzvimbo tsvene duku munyika dzavachasvika.

Mepu Yekutengeserana Kwevaranda

Chiratidzo cheKutengeserana Kwevaranda vechiJudha

“Saka iti…”

"Zvadaro Yah!!"

“Ndichakuunganidzai pakati pavanhu, ndigokuunganidzai panyika kwamakanga makaparadzirwa, ndigokupai nyika yeJerusaremu.

“Uye vachauya ikoko uye vachabvisa zvinhu zvose zvinosemesa imomo nezvinonyangadza zvose zvinobva ipapo.

Nyeredzi yaDhavhidhi

Kuungudza

Jerusarema Guta Rekare reBheteri1

Christ Church Jerusarema

Nyeredzi yechihedheni yaDhavhidhi

“Uye ndichavapa mwoyo mumwe, uye ndichaisa Mweya mutsva mukati menyu; ndichabvisa moyo webwe munyama yavo, ndivape moyo wenyama.

5

“Kuti vafambe muMitemo yangu, nokuchengeta zvandakatonga, nokuzviita: uye ivo vachava vanhu vangu… uye ini ndichava Baba vavo!”

“Asi kana vari ivo vane mwoyo unotevera mwoyo yezvinhu zvavo zvinosemesa nezvinonyangadza zvavo . . .

“NDICHARIPA NZIRA YAVO…” “PAMUSORO WAVO…

Chikristu 1                              

Dzimba dzaMwari dzechifeve 3

Ipapo makerubhi akasimudza mapapiro awo, namakumbo engoro akanga ari pamativi awo; Mweya waJehovha wakava pamusoro pavo.

“Zvino Mweya waJehovha wakakwira uchibva pakati peguta, ukamira pamusoro pegomo riri kumabvazuva eguta.

Shure kwaizvozvo Mweya wakandisimudza, ukandiisa kuKaradhea kuna vakatapwa, muchiratidzo noMweya waJehovha. Naizvozvo chiratidzo chandakanga ndaona chakakwira chichibva kwandiri.

“Ipapo ndakataura navo pamusoro pazvo “KUTAPWA” zvinhu zvose zvandakaratidzwa naJehovha.”

Isaya Chitsauko 47

NOW  inoshanda ku, “MADZIKO OSE EPASI” uko kwakapararira Vanhu vechokwadi vechiHebheru, kumativi mana enyika. 

Jehovha achatsiva “ZVESE” yevavengi vake. Inzwai mese “Imi ndudzi” zvenyika, izvo..

Mazwi eWemasimbaose! 

IsaYah

Chapter 47

ZVANZI YAH!

MUSIKI WEEMASIMBA OSE WEDENGA NENYIKA!

“MAMBO WE WESIMBA OSE WECHISIKO CHAKASIKANAKA!”

Ruoko nomunondo waJehovha

“Buruka, Ugare Muguruva, Iwe Mhandara Mwanasikana we“BHABHIRONI!!!”

“Gara pasi: Hakuchina Chigaro choUshe, iwe Mwanasikana wavaKaradhea;

Masangano Akare Akavanzika 1

“Tora guyo ukuye upfu; fukura mhete dzako, fukura gumbo, fukura chidya, uyambuke nzizi.

“Kushama kwako kuchafukurwa, hongu, kunyadziswa kwako kuchaonekwa!

“NDICHATSVAGA,” UYE HANDICHAKUSANGANA NEWE SEMURUME!!!”

 

Chechi yeSt Sava

Zvivako zvinopisa: Chechi Inopisa muGreat Britain

Kana ari Mudzikinuri wedu, Jehovha Wamasimba Ose ndiro Zita rake…”

“Iye Wamasimba Ose wavaYahdaim!

WakeUpYahdaim

“Gara unyerere, uye upinde murima, iwe mukunda wevaKadheya, nokuti hauchazodanwazve.”

"Mukadzi weHumambo!!"

chifananidzo cherusununguko

The "Ishtar Gate" raiva gedhi rekupinda “Bhabhironi” rekare.

Ndiye Ishtar, amai veMhure, Lady Liberty, mwari ane mativi mazhinji, anotangira makore anoda kusvika 5,000.

Ishtar akatumidzwa zita rekuti “Amai Vezvifeve”…nekuti yaive tsika yake yekutevera, yakaunza pfungwa yese yechipfambi.

Chimiro cheRusununguko

Ishtar, Anozivikanwawo se "Lady Liberty" ndiro mwarikadzi kuti “Chimiro cheRusununguko” ndeche…iyo inomira pagedhi, nechiratidzo chakashongedzwa che…United States of America (zvakavanzika pachena), yakapera muna 1886.

“Ndakatsamwira vanhu vangu, ndakasvibisa nhaka yangu, ndikavapa…”

“RUOKO RAKO!!!”

“Mavaratidza…”

"HAPANA TSITSI!!!"

“Pakare Pakare Une…”

“Wakaisa Zvakaoma Joko Rako !!!”

Varanda

Kuturika Varanda

E

C

Kuchema Mukadzi

Dr Theresa Deisher

11

chiHebheru chinosuwisa 2

"Uye Wati.."

“NDICHAVA MUKADZI Nokusingaperi!”

“Kuti hauna kuisa zvinhu izvi mumwoyo mako, kana kurangarira “…”

“KUPEDZERA KWAZVO!”

Kudyarwa kwevaranda

“Saka Inzwa IZVI IZVI!!!” 

“Imi Munopihwa Zvinofadza…”

times dzakaenzana

“Uyo Unogara Nokusangwarira, Unotaura Mumwoyo Wako ..”

kudada ngochani

Kudada Mwedzi

doro

las vegas

“NDIRI…uye hapana Mumwe kunze kwangu!”

“Handizogari Sechirikadzi, Uye Handizozivi Kufirwa Kwevana!”

gondo neMureza

US National Chikwereti Clock  February 5, 2023

chikwereti wachi isu murezaMhedziso yeUnited States National Debt

Chazvino Hunhu Hwakatanhamara chikwereti yeUnited States inoti:

$31, 535, 522,357, 291

Ndizvo $91,057 kumunhu wese muAmerica

Last Updated: Mugovera, May 13, 2023

Chikwereti cheUS che $30 Trillion Inoratidzwa muStacks ye Physical Cash

 

“Asi zvinhu zviviri izvi zvichauya kwauri nechinguva chidiki muzuva rimwe chete…”

"Kufirwa Kwevana, uye .." "Chirikadzi!"

Tabhenakeri yeVhangeri2

 

“Ndine Chikwereti Chinenge $90,000 muZvikwereti zveVadzidzi” | VOA Connect

Ezekieri 38

Moto Waparadzwa Chechi yeKaturike yemakore zana kuchamhembe kweEdmonton muMorinville!

moto

 

1 3

1 Mississippi Mafashamo

Ekisodho

Chapter 10

Zvino Jehovha akati kuna Mosesi...

Pinda kuna Farao, nekuti ndaomesa moyo wake, nemoyo yavaranda vake, kuti ndiratidze zviratidzo zvangu izvi pamberi pake.

kuti ugotaura munzeve dzomwanakomana wako, nedzomwanakomana womwanakomana wako, zvandakaita paMizirahimu, nezviratidzo zvandakaita pakati pavo; kuti muzive kuti ndini Jehovha;

Zvino Mozisi naAroni vakapinda kuna Farao, vakati kwaari...

“Zvanzi naJehovha weVaJudha . . .

“Ucharamba kuzvininipisa pamberi pangu kusvikira rinhiko?”

“Rega vanhu vangu vaende! Kuti vashumire..” “Ini!!”

Zvikasadaro, kana ukaramba kutendera vanhu vangu kuenda.

“Tarirai!”

“Mangwana ndichauya naye “MHASHU” kumahombekombe ako: "

Dzichafukidza pamusoro penyika, kuti munhu asagona kuona nyika; dzichadya zvakasara zvakapukunyuka, zvamakasiirwa nechimvuramabwe, dzichadya miti yose inokumerai. zvemunda:

dzimba dzako dzichazara, nedzimba dzavaranda vako vose, nedzimba dzeMizirahimi yose; zvisina kumboonekwa namadzibaba enyu, namadzibaba amadzibaba enyu, kubva pazuva ravakatanga panyika kusvikira nhasi.

Ipapo akatendeuka akabuda pamberi paFarao.

Yellow Mhashu3

HH Mhashu2

Chii chakonzera kubuda kwemhashu dzemugwenga muEast Africa neSouth Asia? | Mukati Nyaya

 

Chechi yekare kuparadzwa nemoto paIndy pedyo nekumadokero

4

6

Kamwe kamwe moto unoparadza yakawanda ye249-year-old San Gabriel Mission

Nhoroondo yeSan Gabriel Church1

Nhoroondo yeSan Gabriel Church2

Iyo Historical East End United Methodist Church ndiyo Yakaparadzwa neTornado muNashville, TN

Methodist Church1

Chechi yeKCK1

Moto Mukuru akabvarura nekuparadza a chechi yekare 100 Year old muNew Jersey mangwanani eSvondo.

 

Chechi yeAfrica-America kutsva muRosharon 100 Year Old Church yakaparadzwa nemoto!

Chechi yeRosharon5

Rosharon Church3

Roshan Church

Hardin County Chapel Yakaparadzwa Mumoto

Hardin County Church 2

Chechi yeHomestead yakaparadzwa nemoto: ‘Tichavakazve,’ mufundisi anodaro

Homestead Church1

Chivakwa chine gutted ndicho chete chinosara mushure flames akaparadza yePyers and Deliverance Church muHomestead China manheru

B Homestead Church2

Riverview Bible Church Yakaparadzwa by MOTO! Vanodzima moto vakashamiswa kuti Bhaibheri ndiro chete chinhu chakasara. Vanodzima moto vakanongedzera kuna Ishe.

Bhaibheri Raponeswa

Texas Church

Graceway Church Youth Center Yakaparadzwa neMOTO!

Graceway Church Moto

3 Graceway Youth Centre 1 2

Nhoroondo yeStark County Church Yakarasika muMoto!

A chechi kuvaka pedyo 150 makore apfuura muStark County yakarasika neChitatu, Zvita 11 kubva ku moto. Osnaburg Township.

D

A

Zvisaririra zvechitendero zvakaparadzwa muPort Adelaide Greek Orthodox moto wechechi

Chechi yechiGiriki1

Imwe nharaunda yechechi yakabatwa nedambudziko rinoparadza mushure moto kubvarura imba, kuparadza zvisaririra zvinokosha.

Chechi yechiGiriki2

Chechi ichangopedza kugadzirisa miriyoni yemadhora uye zvino vatendi vasara vasina pokunamatira panguva yezororo.

               Sei Venice iri mafashamo?

MHINDURO!!

Akadaro Yah!!

Ezekieri 38

Venice 4

Venice 6

Venice 7

Meya weVenice Luigi Brugnaro akati guta rake ndiro “pamabvi ake” mushure mekutarisana nemafashamu asati amboitika mwedzi uno

Meya weVenice

Cedar Grove Baptist Church, Maodzanyemba Chikamu Kuparadza mangwanani-ngwanani MOTO!!

4 Cedar Grove Church moto3 2

3 Cedar Grove Church fire4jpg

A Cedar Grove Baptist Church

NSW FIRE EMERGENCY: Moto 'unotyisa' unotyisidzira Sydney, Australia 100 dzimba Dzaparadzwa, 'kurasikirwa kunotarisirwa kukwira'

 

'Church of Our Lady paKerkstraat' muHoogmade, Netherlands iri Kupisa!

Netherlands Church Moto 2

Netharenzi: Moto weChechi:

Rondedzero yemoto wekereke ichangoburwa muNetherlands:
1 jan 2015 Hoek
13 apr 2015 Heiloo
15 Nov 2016 Weesp
29 dec 2016 Meppel
9 aug 2017 Rotterdam Heijplaat
3 May 2018 Limmen
15 Sept 2018 Amstelveen2
19 Kubvumbi 2019 Leerdam
8 Jul 2019 Hengelo
4 Nov 2019 Hoogmade

Vachauya pamusoro pako pakukwana kwavo nokuda kwokuwanda kwevako . . . "NYOROI!.."

BHUKU MUROYI

34

TORNADO

8955

iu

78

“Uye nokuda kwokuwanda kwouroyi hwako.”

halloween 1

Kilauea Volcano 1

La Palma 4

 

“Kunemi munovimba nezvakaipa zvenyu, makati . . .

“HAPANA ANONDIONA!”

“Uchenjeri hwako nezivo yako, zvaka ...” “Zvakakutsaudzira!”

Bohemian Grove

"Uye wakati mumoyo mako ..."

“NDINI, HAKUNA MUMWE MUNHU kunze kwangu!”

Masonic2

Kukanganisa 9

Eastern Star

Adam Weishaupt Optimized1

Tsanangudzo Yezvinotyisa

AA

Kutyisa 7

Kutyisa 2

Kutyisa 6

Dzimba dzaMwari dzechifeve 3

Chikristu 1

Margret Sanger naHillary Clinton

Kufumura Margaret Sanger: Midzi Yerusarura Yeubereki Yakarongwa

Taura: Billboard Targets Vakadzi Vatema Kubvisa nhumbu

Nhamba Yekubvisa - Kubvisa Mimba

Yakagadziridzwa Kukadzi 1, 2023

Migumisiro yaRoe v. Wade

339,996,563

Kubviswa kwepamuviri kwese kubva muna 1973

https://nrlc.org/uploads/factsheets/FS01AbortionintheUS.pdf

Kubvisa pamuviri kwevatema Nenhamba

Kupfuurisa mhosva. Kupfuurisa tsaona. Kupfuurisa kenzachirwere chemoyo uye AIDSkupfupfudzika yatora hupenyu hweBlack America kupfuura ose chimwe chisakiso chorufu chakabatanidzwa chibviro cha 1973. MuUnited States, mwero wokubvisa pamuviri wavakadzi veBlack unopfuura nakanopfuura ka3 uyo wavakadzi Vachena. Paavhareji, vana vacheche vechitema vanodarika mazana masere vanobviswa pamuviri mazuva ose munyika yedu. Dambudziko iri rinoramba richikanganisa huwandu hwevanhu veAfrica-America muUnited States.

Vana vatema kubvira '73 muUS

19,193,497.2

National Statistics

Kupfuurisa mamiriyoni 20 Vacheche vatema vakabviswa pamuviri kubvira muna 1973 Roe v. Wade mutongo weDare Repamusorosoro reUS wakabvumira kubvisa pamuviri zviri pamutemo munyika yedu.
Vakadzi vasiri veHispanic Black vane huwandu hwakanyanya hwekubvisa pamuviri (23.8 pavakadzi 1000 vezera rekubereka) kupfuura yevasiri veSpanish Whites (6.6) uye Hispanics (11.7).
38.4% yekubvisa nhumbu dzese muUS muna 2019 dzakaitwa pavakadzi vatema, zvisinei, zvingangoita 12.4% pahuwandu hwevanhu vatema.
Vanhu veAfrica-America havasisiri boka guru revanhu vashoma munyika. Nhasi, Hispanics yakapfuura Vatema mukukura kwevanhu.

Source:

https://rtl.org/multicultural-outreach/black-abortion-statistics/

Pane chakaipa here nemufananidzo uyu? Vanoda kusvika 40% yevose vakabvisa pamuviri muAmerica kubvira Roe v. Wade vanga vachibva kuBlack America. Izvi zvakaenzana nenhumbu dzevatema dzinodarika mamiriyoni makumi maviri dzakabviswa. Izvo zvingave zvakaenzana kune vangave vagari veNew York kana Florida. Zvakadaro vanhu vatema vanongoita gumi neina kubva muzana yevachena vekuUS vanotora makumi matatu neshanu muzana ekubvisa nhumbu sehuwandu hwevanhu munyika.
Imhaka yekuti vanhu vaMutema vatambura nyaya dzemakunakuna, kubatwa chibharo kana kuti vanaamai vanoda kubvisa pamuviri nekuda kwerufu? Handifungi.
Saka nei izvi zviri kuitika? Kuuraya vanhu chinyararire muAmerica here? Mushure mezvose, kubvisa pamuviri kunosvika ku50% kuderedzwa kwevatema. Nhasi, kune 46 mamiriyoni eBlack America.

Source:    https://triblive.com/opinion/gary-franks-black-babies-are-nearly-40-of-us-abortions/

Kubvisa nhumbu muUnited States Gore rino

518,554.8

Kubvisa pamuviri Munyika Yose Gore rino

1,663,393,994 

Kubvisa nhumbu nePlanned Parenthood Kubva 1970

339,996,563

Source:  Nhamba Yekubvisa - Kubvisa Mimba

http://www.numberofabortions.com/

Paradhiso Camp 2

“Saka zvakaipa ZVICHAUYA PA” IWE!!!

"Iwe Hauzoziva Kubva Kwainosimuka: Uye Zvakaipa zvichawira pamusoro…”

“IWE!!!”

Moto neMota

Kissenger Qoute

Bill Gates

“Haungagoni kuimisa; uye kuparadzwa kuchakuwira kamwe kamwe.”

Moto unoderedza kereke yekare kumadota Church of God Qualapatty, Shillong I on Svondo Mangwanani kuparadzwa neMOTO!!

1 Chechi Yakaparadzwa neMoto1

MOTO WEKEREKE

Arcola Church MOTO!  Moto weMuvhuro manheru wakaparadza rectory ye St. Patrick Catholic Church yeArcola,

Arcola Church Moto

Arcola Church Fire.2jpg

Musasa wechiKristu muHolmes County akaparadza mangwanani-ngwanani MOTO!

Christian Camp Fire

Kumba kwamufundisi Ellettsville kuparadzwa ne MOTO!

Elliysville Mufundisi Kumba Kubata Moto

WWWWDDDD

Moto unoparadza Van Zandt County,  Wallace United Methodist Church

 

Wallace Church

Chinhu chakasara chakamira sechisina kubatwa pakadzimwa moto..

“MITEMO GUMI!”

1 Mitemo ineGumi

KEREKE

Prairie Hill Missionary Baptist Church anopfuura makore 100, Inowana Yakaparadzwa Mumoto Wehusiku

4 Lowdnes

Pane moto wemusango maviri akaparadza gumi nemaviri misha pedyo neLos Angeles ndokumanikidza kubviswa kwezviuru zvevagari.

2

Kunamata Mhandara tsvene Amai vaMwari

California Wild Fires

ZVINYORE CALIFORNIA2

MOTO CALIFORNIA3

Woods Chapel United Methodist Church, Chechi yeMissouri ine makore 135 Yakavakwa muna 1884, Kuparadzwa neMOTO!

“KUSATI!”

D AKAPEDZWA

“PASHURE!”

6 WOODS CHAPEL

4. WOODS CHAPEL

7 WOODS CHAPEL

“Zvausingazive!!!”

hondo

“Chimira zvino Nouroyi hwako, Uye nouroyi hwako huzhinji, hwawakabata nahwo kubva pauduku hwako…”

Mbudzi yeMasonic

"Kana zvakadaro Iwe Uchakwanisa Kuwana Mubairo, kana zvakadaro Unogona Kukunda."

Mason

5 1

“Waneta nokuwanda kwemazano ako!”

"Regai Zvino Vazivi venyeredzi, Iyo" Stargazers ..."

zviratidzo zvezodhiac

“The Monthly Prognosticator”

vanoziva remangwana kana zvinofunga

 “Simuka, Ukuponese Pazvinhu Izvi Zvichauya.”

“IWE!!!”

Ezekieri 38

Baseball Uye Chimvuramabwe Stone2

Rumbidzai Murume neMota

Rumbidzai Dutu Freaks of Nature & chikuru chimvuramabwe ibwe rakamborekodhwa varaidzo

“Tarirai!!”

Vachava samashanga; the "MOTO" achazvipisa…”

"Havazozvirwiri pasimba re..."

                                    “MURUME!!!”

Mt Pilgrims Baptist Church Moto

“Hakungavi nezimbe rokudziya, kana moto wokugara pamberi paro.

moto

“Ndizvo zvichava kwauri vawakashanda navo; vashambadziri vako kubva pauduku hwako, mumwe nomumwe achadzungaira achienda kunzvimbo yake.

    “Hapana Achaponesa…”

                            “IWE!!!”

Masive Fires Ari Kupisa muCalifornia Chikunguru 2016

“NDICHAPARADZA maguta ako marara!!!”

Wildfires

 "UYE "UYAI NZVIMBO DZENYU DZENYU KUGOGO!!!"

                                    “UYE!”

"Handichanhuhwiwi munhuwi wezvinonhuhwira zvenyu !!!"

Masive Fires Alberta Canada

Mufundisi Isnord mukati Seventh Day Adventist Chechi Kuparadzwa na Hurricane Dorian

Chechi Yakaparadzwa neHurricane Dorian

4-alarm moto inosvimha misodzi Sheraden Chechi muPittsburgh, Kuparadzwa neMOTO

Sheraden United Methodist Church Fire.jpg2

B Sheraden United Methodist Church Fire.jpg4

 

Duluth Makore 120 Ekare Adas Sinagogi yechiJudha Yakaparadzwa In Moto Mukuru!

 

MASSIVE Church Fire Greater Bible Way Tembere  MuPhiladelphia - KUPARADZWA!

Phili Church e1670978085194

Greater Bibleway Temple5 e1670978142402

2. Greater Bibleway Temple2 e1670978185261

3. Greater Bibleway Temple e1670978250723

4. Greater Bibleway Temple3 e1670978300614

Mheni inogona kuitika, moto Paradzai Upstate Church Uye shongwe

Upstate Church2 e1670978375216

Upstate Church e1670978434985

Chechi yeThe Visitation, Historic Catholic Church muTexas yakaparadzwa nemoto

Texas Historic Church4 e1670978009527

1 Texas Historic Church2 e1670978510207

3Texas Historic Church3 e1670978575754

Moto wakaparadza  Grace United Church inogona kunge yakakonzerwa ne kurova kwemheni!

Lightening Strike e1670978643364

First Metropolitan Baptist Church Kuparadzwa na Moto!

Chechi yeBaptist

Baptist Church Yakaparadzwa e1670978698312

Wamba Catholic church, Samburu Kenya Yakaparadzwa mukati MOTO!

 

“NDICHAPARATSA!!!” PAMUSORO RAKO” “NZVIMBO !!!”

“Putsai aritari dzenyu dzezvinonhuwira..uye mukande zvitunha zvenyu pamusoro pezvisina upenyu zvavamwari venyu…”                      (mwari, elohim, Jesu, tammuz, terafimi);

"Uye ndichakusema!!!"

“TARISA!!!

Statue

Kunamata zvidhori

Mufananidzo waJesu Kristu, Chechi yeSolid Rock muMonroe Ohio!

Debra Hooks yechechi yepamusoro-soro 1

                     Kuparadzwa!! Kurohwa ne                    “KUPEDZA!!

Mufananidzo waJesu wakakurumbira weMonroe, Ohio akasimudza maoko ake wakarohwa nemheni, zvichiita kuti utungike kuva mwoto.

1

JC Statue1

4

JC Statue7

5

Lightening Strikes Stature Optimized

6

JC Statue6

Chimiro Chaparara

StatureA

mukadzi

Open Door Church of God muna Kristu munzvimbo yeKalamazoo's Eastside Kuparadzwa Nomoto! 

Kalamazoo

 

St. Theresa's Catholic Church, Frederick Colorado  Kuparadzwa Nomoto!

Chechi yeSt Marys

Chechi yeSt Marys2

St. Joseph's Catholic Church! 50 makore Kuparadzwa..kupedzwa nemoto kuchamhembe kwePhoenix!

Chechi yeSt Joseph 1

Chechi yeSt Joseph 2

Notre Dame Cathedral muParis makore 800 pamoto, Zvakakwana Kuparadzwa neMOTO! Vanoda Art uye nhoroondo vari mumisodzi. Aritari Yakaparadzwa Zvichiparwa!

Notre Dame Cathedrel 1

Notre Dame Cathedrel 2

Chechi yeDutch Reformed yemakore zana paWest Coast yaive kuparadzwa zvachose ari MOTO neChipiri mangwanani. Ibwe repakona reChechi rakaiswa muna 1918.

Dutch Church

Moto unoparadza United Methodist Church Mission School muZimbabwe!

Zembawe Church Fire

Aurora Mo Chechi yekutanga yechiKristu chivakwa Kuparadzwa na MOTO!

First Christian Church Moto

KUSVIKA! UTAH MOTO!! CHECHI MBIRI Kuparadzwa neMOTO!

Utah Machechi Moto

Blackburn moto:Dhorobha mukuru ane makore 230 okuberekwa Chechi kupiswa nemoto  Kuparadzwa neMoto! Near city centre shops.

Blackburn Church Moto

Vanodzima Moto uye Vanoongorora Moto vanopindura kune a moto at Chechi yeMount Pleasant Baptist  Kupisa uko Yakaparadzwa katatu munhoroondo Makereke evatema eBaptist muSt. Landry Parish mukati memazuva gumi, vanofungirwa zvakanyanya.

Mt Pleasant Church Moto

GREATER UNION BAPTIST CHURCH! mutema ane makore zana, muOpelousas Kuparadzwa neMoto!

Greater Union Baptist Church Moto

STATE MARIA CHECHI YEBHABHATIDHI! Black Historical Church  Kuparadzwa neMoto!

St Marys Baptist Church Moto

St Marys Baptist Church Moto2

Chechi yeMount Pilgrim  Kuparadzwa na  Moto mukuru

MT Pleasant Baptist Church

Mt Pilgrims Baptist Church Moto

MT Pleasant Baptist Church.3jpg

St Joseph's vasikana chikoro chesekondari Kuparadzwa neMOTO!

St Joseph Girl High Chikoro

St Joseph Girl High Chikoro2 A

 

Papera chinguva Chikoro chemukomana cheSt Joseph zvakare Kuparadzwa neMOTO mukuru! zvaita madota!

St Joseph Boys High School

Paris 'yakaitika nhoroondo yeSaint-Sulpice Church aiva kukuvadzwa nemoto mukuru iyo yakatanga neSvondo

Paris St Sulpice Church Moto

Paris St Sulpice Church Moto2

120 YEAR GOTHIC KEREKE KUPARADZWA NEMOTO!  Mount Eden Summit, Auckland | Nyuzirendi

Gothic Church 1

Gothic Church 2

County Lutheran Church Kuparadza by Moto! Harmony Grove Indiana

Harmony Grove Church

Welland Be In Christ Church Yakaparadzwa mukati Moto!

Welland Church Fire

Greater New Life Church Kuparadza muMoto! Mississippi

Greater New Life Church

West Baptist Church mu Statesville Kuparadzwa neMoto!

West Baptist Church

Albertville Church! uye Youth Center! Kuparadzwa Nomoto! 

Albertville Church 1

Albertville Church 2

Nokuti kuwanda kwamaguta ako akanga ari ako Elohim (vamwari) O'..Yahdah uye kuhuwandu hwemigwagwa yeJerusarema makavakira atari dzeNyarai…maaritari ekupisira zvinonhuwira….”

                        “Baari!!”

Pagan Nyeredzi yaDavid e1670980786526

“Musaenda kumasvikiro kana kumasvikiro . . .

Jehovha akati Deuteronomio 18

“NDINI… YAH!!!”

“Vakavakirawo Bhaari nzvimbo dzakakwirira...kupisa vanakomana vavo nemoto as zvipiriso zvinopisirwa Bhaari izvo…

Bohemian Grove

“HANDINA KURAYIRA!!..HANDINA KUTAURA!!…UYE HAZVINA KUMBOPINDA MUPONGO HWANGU!!!”

“Musadzivisa Mwari (vamwari, angeles akadonha)... vari kupikisa…INI!!!”

Sacrefice e1670980892492

Mwari Imbwa Inoperekwa Neshure

“NDINI… NDINI YAH!!”

"Uye handisi kuzopa kukudzwa kwangu kuna .."

“ZVIMWEWO!!!”

 

Nyoka Chikara

“TARIRA!!”

“TEMBERI DZENYOKA!”

“ZVITENDERO ZOSE!!!”

“ZVIDODHO ZVAKAIPA ZVAKAIPA ZVINOSEMISA!!!”

1 Nyoka Tembere

Zvitendero zvechihedheni

“Usa…(mwari wenyu, terafimi; kana mufananidzo…”

“Kana kuzvimisira shongwe tsvene . . .

“Uye usazvimisira ibwe rakavezwa panyika yako kuti uripfugamire.

"Ini am YAH!…Baba vako!!”

ZVINHU ZVINONYAMBISA ZVAKAIPA!!!

Muchinjike Evil Idol Abomination e1670981052586

Kukanganisa 9

Jesu Kristu / Tamuzi/ Lucifer/ Chakaipa Chifananidzo Chinonyangadza!

1 1

2 1

3

4 1

5 1

7

Kaaba Stone

10

11

Mbudzi yeMasonic16White JC

african jesu

12

13

14

 

Kaaba Masjid Haraam Makkah

Yambuka Evil Idol Anonyangadza

15 e1670981174708

“Uchandiremekedza!!…nokuchengeta masabata angu panzvimbo yangu tsvene!”

"Ini AM ..YAH!!!”

“Kana mukafamba mumitemo yangu uye mukachengeta mirayiro yangu, nokuiita nokuiita!”

Landscape 1 e1670981242620

“Ipapo ndichakupa mvura mukati mayo..” Mwaka…”

Landscape 2 e1670981283180

Landscape 3 e1670981327442

“Nyika ichabereka zvibereko zvayo, nemiti yesango ichabereka zvibereko zvayo.”

Revai

“Kupura kwenyu kuchavapo kusvikira panguva yokukohwa mazambiringa, nokukohwa mazambiringa kuchavapo kusvikira nguva yokudzvara.

Produce2 e1670981441987

Muchadya zvokudya zvenyu kusvikira waguta, mugogara munyika yenyu makachengeteka.

Mazambiringa e1670981511748

“Ndichapa rugare panyika, uye muchavata pasi . . . uye hapana angakutyisai.

“Ndichabvisa zvikara panyika, uye munondo hauzopfuuri nomunyika yako.”

Landscape 6 e1670981552579

"Muchadzinga vavengi venyu ..."

“Uye vachaurayiwa nebakatwa pamberi penyu!”

Hondo Munondo

“Nokuti ndichakutarirai nokukudzwa, ndichakuberekesai, nokukuwanzai, nokusimbisa sungano yangu nemi.

“Muchadya goho rekare, nokubvisa tsaru nokuda kwezvitsva.

Wheat Field e1670981638264

“Ndichamisa tabhenakeri yangu pakati penyu!”

“Uye handingakusemiyi.”

“Ndichafamba pakati penyu!”

“Uye uve Baba vako, uye uchava…”

“Vanhu Vangu!”

"Ini am Yah Baba vako! akakubudisai panyika yeIjipiti, kuti murege kuva nhapwa dzavo; . . .

“Ndavhuna matanda ejoko rako ndikaita kuti ufambe wakatwasuka.

“Asi kana musinganditeereri… uye mukasachengeta nokuita mirayiro iyi yose…”

Areka yeChibvumirano

“Uye kana mukazvidza mitemo yangu…

"NDICHAKUITAWO IZVI!!"

“Ndichauyisa pamusoro pako kutya kunokurumidza kuitika; zvirwere zvinoparadza nefivha zvichaparadza maziso ako uye zvinopedza upenyu hwako!”

Mwana Ane Denda

Ethnicity uye Chirwere cheMwoyo

Cardi Diease Chart

Diebetes Chart

HIV Chart

“Muchadyara mbeu pasina nokuti vavengi venyu vachaidya.

“Ndicharinzira chiso changu kuzorwa newe kuti mukundwe navavengi venyu.

Runnung Muranda

“Vanokuvengai vachakutongai, uye muchatiza kunyange pasina anokuteverai.”

Kuturika Varanda

"Kana mushure mezvose izvi ... musinganditeereri ..."

Ndichakurovai kakapetwa kanomwe nokuda kwezvakaipa zvenyu!

“NHAMO KUVAFUNDISI!!!”

Leroy Thompson anointing money Creflo Dollar money rant

TD Jakes

Faithwire

Megachurch Pastor Said

Mufundisi weChurch Vanopa Mimba ane 14 yrs

“Vaprista… vanoparadza nokuparadzira makwai emafuro angu!”

 

Chikoro cheIsrael

Vamwari veEgipita

Imba yaIsraeri 2

Cathic Preist

Cathic Preist2